Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

Тырныауузда магъадан чыгъарыудан къалгъан биринчи- бешинчи класслы отходланы рекультивациялы эм экологиялы реабилитациялы ишлери андан ары барадыла. Экология миллет проектни Таза къырал проектини чеклеринде табийгъат ресурсла бла экология министерствосуну табийгъат жерлени обьектлерин сакълау дирекциясы шахардан къыбла жанында юч бла жарым гектардан аслам жер кесегинде хауагъа эм жерге къаты заран салгъан затланы кетереди. Бюгюнлюкде ол ишни экинчи уруму барады-къаты отходла болгъан жерлеге элтедиле. Андан сора уа былайда тазалау ишле жангырлыкъдыла, топуракъны бир кесегин кесип аллыкъдыла, кепжыллыкъ есюмле орнатырыкъдыла.Ишле план -график бла иги халда етгенлерин да чертедиле.

                          Разбивка

 Земский доктор деген программаны хайырлы амалларыны юслеринден биз айта туруучубуз. Аны бла байламлы эллерибизде бла гитче шахарларыбызда  кертиден да саулукъ сакълау онгларыбыз игиге айланадыла, врачлагъа ырысхы болушлукъ берилгени да ахшы шартладан бириди. Быйылгъы жылда программагъа  жыйырма сегиз врач киргенди. Ала Зольск, Черек, Май,Чегем,Бахсан, Урвань, Терк, Эльбрус бла Прохладна районлада орналгъан эллени участка терапевтлери бла педиатрлары, фтизиаторлары, эндокринологлары, офтальмологлары бла отоларингологлары болуп ишлерикдиле. Эл жерлеге барып ишлеген врачла узакъ жерледе уруннганла деген терге чыгъадыла, бир ызгъа бир кере бир миллион бла беш жюз минг сом аладыла, фельдшерле уа жети жюз эллю минг сом. Бир миллион сом эллю минг адамдан аз жашагъан жерлеге баргъан врачлагъа бериледи. Субсидияланы Саулукъ сакълауну айнытыу къырал программа бла беледиле. Бизни республикада Земский доктор деген программаны чеклеринде къуру эки минг он тогъузунчу -жыйырманчы жыллада жюзге жууукъ врач иш тапханды. Ала эл жерледе беш жыл ишлерге борчлудула.

                         Разбивка

   УФСБны бизни республикада Управлениясыны бла Ич ишле министерствону келечилери оператив тинтиу ишлерини чеклеринде Терекдеги агъач мюлкде ишлегенледен бири миллет биоресурсладан урлагъаны ачыкъланганды. Ол адам мында дирекцияда ишлегенди. Башха эркин болмагъанланы сейирлерине деп агъачлада есюмлеге къарагъанларына етюрюк актла жарашдыргъанды. Бу аманлыкъчылыкъны этгеннге уголовный иш жарашдырылгъанды. Анга къыралыбызны закону бла  эки жылгъа тутмакъ болургъа боллукъду.

                              разбивка

Хурметли жамауат, бизни бюгюннгю къонагъыбыз Россельхознадзорну регионлу аралы Управлениясыны къырал инспектору Батталаны Эльдарды.Сезню анга беребиз.

                                   БТЗ

                           Разбивка

  Майны ортасына керюмдюлеге къарагъанда битеулю социально болушлукъ бериу системада алтмыш тогъуз минг жети жюз адам турады, ол санда тохсан тогъуз минг сабий. Алагъа  деп юч миллиард тогъуз жюз тохсан жети миллион жети жюз алтмыш терт минг тогъуз жюз сом белюннгенди. Эки минг жыйырманчы жылдан ишлемеген пенсионерлеге регионлу къошакъ ырысхы къошулады, аны бла уа пенсияны керекли елчемине жетдиредиле. Ол а бизни республикада он бир минг алты жюз къыркъ терт сомду. Быйылгъы жылны аллындан аны эллю жети минг пенсионер алады. Урунууну ветеранларына,репрессиялылагъа, эл жерледе уруннганлагъа ,эл устазлагъа ай сайын бир кере теленнген ырысхы бериледи. Быйылгъы жылны биринчи кварталында аны алгъанланы саны отуз тогъуз миннге жетеди. Ишсизликни алгъанда уа иш бла жалчытыу аралагъа иш излеп быйылны аллындан алты миннге жууукъ адам баргъанды, ишсизле тизмесине терт минге жууугъу салыннганды. Озгъан айлада уа иш тапханланы саны минг юч жюз алтмышдан атлагъанды.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.