Хамэ къэралхэм к1уэну 1эмал зэрамыгъуэтыжрэ , Краснодар  крайм  зыщызыгъэпсэхунухэм я бжыгъэр хэпщ1ык1ыу нэхъыбэ  хъуащ. Мы гъэм   и бжэхэр къахузэ1уихащ Анапэ и зыгъэпсэхуп1э дахэхэм. Зыгъэпсэхуак1уэхэр   къыдахьэхын , ягу къахьэхун, я нэгу зрагъэужьын папщ1э Анапэ къалэр ягъэщ1эрэщ1ащ, удз гъэгъарэ жыгыу хасэм уэрамхэр , паркхэр, псы 1уфэхэр ягъэдахэ. Абы к1уэнухэм папщ1э нэгузегъэужь 1уэхугъуэхэр ирагъэк1уэк1ынущ. Апхуэдэу зызыгъэпсэхунухэм я гуапэ хъунущ мы гъэм япэ дыдэу кхъухьлъатэк1э Анапэрэ Сочэрэ зэрызэпащ1ар.А гъуэгуанэм ихьынур сыхьэт иримыкъущ.  Ди къэралым зыщагъэпсэхуным  ц1ыхухэр трагъэгушхуэн папщ1э « Ростуризм»-м  иригъэжьащ  загъэпсэхуным  трагъэк1уэда ахъшэм и 1ыхьэ гуэр  яритыжыныр. Ар къигъэсэбэпыфынущ  ди къэралым и зыгъэпсэхуп1эхэм къыщызэтеувы1эну зи мурад дэтхэнэ зыми.

     Редактор: М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.