26 апреля Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм.

 «Къалэм и теплъэр егъэф1эк1уэн» къэрал проектыр и тегъэщ1ап1эу Тэрч районым зэф1эгъэк1ыпхъэ лэжьыгъэхэр щыщ1агъэхуабжьэ.Мы гъэм иджы илъэс  3-нэ хъуауэ ягъэлажьэ лъэпкъ проектым хохьэ щ1ы- налъэ гъуэгухэмрэ фэтэр куэду зэтет унэхэм я пщ1ант1эхэр зэ1узэпэщ щ1ынымрэ.А зэманым къриубыдэу пщ1ант1эу 22 къагъэщ1эрэщ1эжащ, нэгъабэ апхуэдэ щ1ык1эк1э зэрагъэпэщыжа пщ1ант1эхэу 6-м сом мелуани 8-м щ1игъу лэжьыгъэ иращ1ыл1ащ.Май махуэшхуэ къэблагъэм къалэ паркри хуэхьэзырщ, илъэс к1уам абыи сом мелуани 4 и уасэ лэжьыгъэ щызэф1агъэ- к1ащ; паркыр зэщ1агъэнэхуащ, лъэ лъагъуэ зек1уап1эхэр зыхуей хуагъэзащ, жьы хъуа жыг куэд щ1эк1э зэрахъуэк1ащ, ухъуэнщ1ыпхъэхэр яухъуэнщ1ащ , адэк1э пащэ лэжьыгъэхэм.Апхуэдэ лэжьыгъэ дыдэхэр Прохладнэ къалэми щрагъэ- к1уэк1,мы зэманым фэтэр куэду зэтет унит1ым я пщ1ант1эхэр къагъэщ1эрэщ1эж.Мы илъэсым и к1уэц1к1э апхуэдэ лэжьыгъэхэр уни 9-м и пщ1ан- т1эхэм щызэф1агъэк1ынущ.

      Редактор: М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.