Хъыбар зэрывэдгъэщ1ащи,УФ-м и Президент Путин Владимир арэзы техъуащ т1ысыжауэ зызыгъэпсэхухэмрэ лэжьапщ1э нэхъ мащ1э дыдэ къэзыхьхэмрэ я ахъшэм хэгъэхъуэным теухуауэ УФ-м и Правительствэм къыхилъ- хьам. А унафэр и лъабжьэу нобэ щыщ1эдзауэ процентипщ1к1э хагъэхъуэнущ къэралым ц1ыхухэм зэра- дэ1эпыкъу а ахъшэ л1эужьыгъуэхэм.Президентым зэригъэбелджыламк1э абыхэм я ф1ыгъэк1э дэк1уеинущ нэ- гъуэщ1 социальнэ ахъшэхэри.Мы зэманым ц1ыхур нэхъ мащ1э дыдэу зыхуеинухэр къыщ1эк1ыну ди къэралым къыщалъытар сом мин 12-рэ600-м т1эк1у щ1егъу,улахуэ нэхъ мащ1эу щагъэуващ сом мин 13 иримыкъупэ, пенсэр ику иту сом мин 19-м нэблагъэу къабжащ.

    Редактор: М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.