Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

 Алгъада да билдиргенибизча, быйылгъы жылны аллындан Урунуу бла социально къоруулау министерствону болуму тюрленнгенди, аны отуз беш къырал болушлугъу Пенсиялы фондха кечюрюлгенди.Аны бла бирге министерствону бойсунуунда социально магъаналы иги кесек иш къалады, ол санда  юйюрде биринчи сабий туугъаннга телеуле, юч жылдан жети жылгъа дери сабийлеге социально пособияла, ючюнчю сабий туугъанда къыйын жашау болумда болгъан юйюрлеге социально болушлукъ,пенсиялагъа регионлу социально ырысхы, Конституциялы сюдню судьяларына ай сайын теленнген социально ырысхы эм башха.

                                     Разбивка

 Предпринимательлени къоруулау омбудсменни институту къуралгъанлы тамам он жыл болгъанды.  Ол адамланы къоруулау бек жаш институтха саналады. Аны бла бирге уа ол ишлегенли иги кесек магъаналы керюмдюню кергюзтюрге онг тапханды. Бизни республикада институт эки минг он ючюнчю жылны июнь айындан ачылгъанды.Аны структурасына законодатель, къырал толтуруучу власть органладан, мешинала ишлеучюлени союзундан, Опора России, Ишчи Россей, сатыу алыу промышленность палата обществодадан келечиле киредиле. Эксперт советине уа юридический жаны уруннганла. Ала уа предпринимательстволукъда жарсыуланы анализлерин этедиле, аланы кетериу жолланы излейдиле. Энчи юлгю келтиргенде уа, эки минг он ючюнчю жылдан гитче бизнесни ючжюз алтмыш субьектини эркинликлери тохташдырылгъанларын чертирге керекди.

                              разбивка

Социально болушлукъ алгъан энчи категориялы адамлагъа иги кесек болушлукъ бериледи, ол санда  социально болушлукъ эм ырысхы елчем, аны толу эм бир кесеги теленеди. Социально болушлукъгъа дарманла, медицина керекле бла сакъат сабийлеге энчи аш азыкъ продуктла киредиле, санатор курорт багъыугъа путевкала, шахарла аралы темир жол транспорт эм башха. Адам кеси муратын билдирмесе ол болушлукъну тюзюнлей берип башлайдыла. Радиациялы жерледе болгъан сакъатлагъа уа аны ахча бла бередиле. Бу болушлукъну жартысын тюзюнлей, къалгъанын а ахча бла алырча заявленияланы уа пенсиялы фондну белюмлерине биринчи октябрьге дери берирге тийишлиди. Андан сора адам сюйген халли болушлукъ келир эки минг жыйырма ючюнчю жылны аллындан берилликди.

                                                     Разбивка

   Кеп болмай Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Луганск халкъ республиканы педагогика университетини ректору бла аны жамауат советини келечиси болгъандыла. Эки жаны да бирге байламлыкъны сорууларын сюзгендиле. Аны юсюнден бусагъатда бизни бийик окъуу юйню Отарланы Керимни атын жюрютген маданият арасыны таматасы Ахметланы Артур айтады.

                             БТЗ      

                                Разбивка

     Наука, илму телеканал кесини бек уллу илму деген проектини чеклеринде Бахсандагъы Нейтрино обсерваторияны алыргъа келгенди. Мында бек сейир эм кеп жерде болмагъан телескопну юсюнден хапарларгъа сюедиле- ол Минги тауда орналады. Барыбыз да биле тургъаныбызча. Башха обсерваторияла тередеча кекге жуугъуракъ, бийикледе ишленедиле. Бахсанны нейтрино обсерваториясы уа тауну терт километр терениндеди. Мында алимлени ишлерине тышынддан хауадан бир деп бир жарыкълыкъ кирмезча керекди, жалан да къарангы материа-нейтрино киреди. Ол затчыкъла уа башха веществола бла бек аз байлашады, бек уллу жети тонналы реакторлада бир айгъа жалан да жыйырма-отуз кере. Бизни обсерваторияда алимлени чыгъара тургъан илму ишлерини юслеринден а Бек сейирлик телескоп деген фильм боллукъду. Обсерватория озгъан емюрню жетмишинчи жылларында ачылгъанды, андан бери кеп жангылыкъла ачыкълай келеди.

Аны бла,хурметли жамуат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.