Къэбэрдей – Балъкъэрым  ц1ыхуу  къыхэхъуэмрэ и1эпхъук1ымрэ  теухуа   бжыгъэхэр  къигъэна1уащ   Республикэм  и  Правительствэм  и  хъыбарегъащ1э  1энат1эм.  Ипэ  гъэхэм   елъытауэ  къэралым  и  къалэшхуэхэм,   хамэ   къэрал  1эпхъуэхэр  нэхъ  мащ1э  хъуащ.  Урысейм  Бжыгъэмк1э   и  1уэхущ1ап1эм  къызэритымк1э ,   иужьрей  илъэси 10-м  къриубыдэу  щ1ып1эм  щыпсэум  къыхэхъуар  процент  105-м  щ1игъуащ.  Къэбэрдей  — Балъкъэрым  нобэ  щыпсэур мэхъу мин 904-рэ. 2010  гъэм  къитхык1  зэхэтам  тепщ1ыхьмэ,  ар  мин  860-м  нэсу  арат. Республикэм  и  л1ыщхьэм   зэрыжи1эмк1э,    илъэси 10 – к1э  узэ1эбэк1ыжмэ, ику  иту   щ1ып1эм  ик1т  ц1ыху  минитхурэ  щитхум  щ1игъу.  2017  гъэм  лэжьыгъэ  лъыхъуэми    нэгъуэщ1 щхьэусыгъуэк1э  ежьами  и1эпхъук1ар ц1ыху    2400-рэ,  2021-м   хэщ1ым  я  бжыгъэм  щхьэдэхащ ди  хэхъуэр  ц1ыху  250 – к1э.      1эщ1агъэл1хэр  зэреплъымк1э,   1эпхъуэшапхъуэмк1э  бжыгъэхэр      епхащ    лэжьыгъэ   1энат1эхэм  къызэрыхэхъуэм.  Псэуп1эрэ   гъуэгухэмрэ  я   ухуэныгъэ , мэкъумэш  хозяйствэ ,  туризмэ  унэт1ыныгъэхэмк1э   инвестицэ,лъэпкъ  проектэр  щыпхагъэк1ри , ц1ыхум  зэрыпсэун  къалэжьыф.     Республикэм   щыщу зи  псэуп1э  щызыхъуэжхэр    здэ1эпхъуэр  Мэзкуу,  Мэзкуу  областыр,  Санкт —  Петербург, Ставрополь, Краснодар  щ1ып1эхэращ. Абы  я   щхьэусыгъуэр   унагъуэ  1уэху,   лэжьап1э ,      еджап1э  щ1эт1ысхьэныращ.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.