2022 гъэм и   зыгъэпск1ыгъуэ  лъэхъэнэм  зыхуэгъэхьэзырыным   хыхьэу  Урысей  МЧС – м  и Къэбэрдей – Балъкъэр  Управленэ  Нэхъыщхьэм       и  лэжьак1уэхэм  къапщытащ    ц1ыхушхуэ  зэк1уал1э  псы 1уфэхэр, зыгъэпсэхуп1эхэр.  Июным  и  зым  щ1ып1эм къыщызэ1уахащ   зыгъэпск1ыгъуэ  лъэхъэнэр.  Абы  ирихьэл1эу  къегъэлак1уэхэм  ныкъусэныгъэ   щы1эмэ къагъэна1уэн  хуейт .  Апхуэдэу  ц1ыхур  хыхьэ хъунущ   Налшык  и  «Курортнэ» ,  Ет1уанэ гуэлхэм, Аушыджэр и   псы  хущхъуэхэм,  Гуэл  Щхъуант1э  Ипщэм, Тэрч  къалэм  щы1э  гуэлым. Апхуэдэу  МЧС-м  и  лэжьак1уэхэм    къаплъыхьат   кхъуафэжьей  зы1ыгъ  1энат1эу  «Трек»,   Налшык и  Ет1уанэ  гуэл, «Курортнэ»,  Гуэл  Щхъуант1э  Ипщэм   щы1эхэр. Хъыбарым  къызэрыхэщымк1э, Республикэм  и Зыгъэпск1ып1эу    хым  иратащ  ц1ыху  ирагъэблагъэну  хуит зыщ1  тхылъхэр.  Урысей  МЧС – м  и Къэбэрдей – Балъкъэр  Управленэ  Нэхъыщхьэм  и   къудамэм  и  унафэщ1  Бжьахъуэкъуэ  Амырбий   же1эр:  «Зыгъэпсэхуп1эхэр   къыщытпщытэм     яужь  дитщ    псы  1уфэхэр,  гуэлхэр   \ ц1ыхур  хэмык1уадэн , зыгъэпск1ыгъуэ  лъэхъэнэр  зыхуей  хуэзэу  къызэгъэпэщын  теухуауэ  и  чэзум      ныкъусэныгъэхэр  къыщ1эгъэщыным.      

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.