Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

 Алгъада да билдиргенибизча, быйылгъы жылны аллындан Урунуу бла социально къоруулау министерствону болуму тюрленнгенди, аны отуз беш къырал болушлугъу Пенсиялы фондха кечюрюлгенди.Аны бла бирге министерствону бойсунуунда социально магъаналы иги кесек иш къалады, ол санда  юйюрде биринчи сабий туугъаннга телеуле, юч жылдан жети жылгъа дери сабийлеге социально пособияла, ючюнчю сабий туугъанда къыйын жашау болумда болгъан юйюрлеге социально болушлукъ,пенсиялагъа регионлу социально ырысхы, Конституциялы сюдню судьяларына ай сайын теленнген социально ырысхы эм башха.

                                     Разбивка

 Предпринимательлени къоруулау омбудсменни институту къуралгъанлы тамам он жыл болгъанды.  Ол адамланы къоруулау бек жаш институтха саналады. Аны бла бирге уа ол ишлегенли иги кесек магъаналы керюмдюню кергюзтюрге онг тапханды. Бизни республикада институт эки минг он ючюнчю жылны июнь айындан ачылгъанды.Аны структурасына законодатель, къырал толтуруучу власть органладан, мешинала ишлеучюлени союзундан, Опора России, Ишчи Россей, сатыу алыу промышленность палата обществодадан келечиле киредиле. Эксперт советине уа юридический жаны уруннганла. Ала уа предпринимательстволукъда жарсыуланы анализлерин этедиле, аланы кетериу жолланы излейдиле. Энчи юлгю келтиргенде уа, эки минг он ючюнчю жылдан гитче бизнесни ючжюз алтмыш субьектини эркинликлери тохташдырылгъанларын чертирге керекди.

                              разбивка

Социально болушлукъ алгъан энчи категориялы адамлагъа иги кесек болушлукъ бериледи, ол санда  социально болушлукъ эм ырысхы елчем, аны толу эм бир кесеги теленеди. Социально болушлукъгъа дарманла, медицина керекле бла сакъат сабийлеге энчи аш азыкъ продуктла киредиле, санатор курорт багъыугъа путевкала, шахарла аралы темир жол транспорт эм башха. Адам кеси муратын билдирмесе ол болушлукъну тюзюнлей берип башлайдыла. Радиациялы жерледе болгъан сакъатлагъа уа аны ахча бла бередиле. Бу болушлукъну жартысын тюзюнлей, къалгъанын а ахча бла алырча заявленияланы уа пенсиялы фондну белюмлерине биринчи октябрьге дери берирге тийишлиди. Андан сора адам сюйген халли болушлукъ келир эки минг жыйырма ючюнчю жылны аллындан берилликди.

                                                     Разбивка

   Кеп болмай Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Луганск халкъ республиканы педагогика университетини ректору бла аны жамауат советини келечиси болгъандыла. Эки жаны да бирге байламлыкъны сорууларын сюзгендиле. Аны юсюнден бусагъатда бизни бийик окъуу юйню Отарланы Керимни атын жюрютген маданият арасыны таматасы Ахметланы Артур айтады.

                             БТЗ      

                                Разбивка

     Наука, илму телеканал кесини бек уллу илму деген проектини чеклеринде Бахсандагъы Нейтрино обсерваторияны алыргъа келгенди. Мында бек сейир эм кеп жерде болмагъан телескопну юсюнден хапарларгъа сюедиле- ол Минги тауда орналады. Барыбыз да биле тургъаныбызча. Башха обсерваторияла тередеча кекге жуугъуракъ, бийикледе ишленедиле. Бахсанны нейтрино обсерваториясы уа тауну терт километр терениндеди. Мында алимлени ишлерине тышынддан хауадан бир деп бир жарыкълыкъ кирмезча керекди, жалан да къарангы материа-нейтрино киреди. Ол затчыкъла уа башха веществола бла бек аз байлашады, бек уллу жети тонналы реакторлада бир айгъа жалан да жыйырма-отуз кере. Бизни обсерваторияда алимлени чыгъара тургъан илму ишлерини юслеринден а Бек сейирлик телескоп деген фильм боллукъду. Обсерватория озгъан емюрню жетмишинчи жылларында ачылгъанды, андан бери кеп жангылыкъла ачыкълай келеди.

Аны бла,хурметли жамуат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

Нальчикден селешебиз.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                              Разбивка

Республиканы башчысы Казбек Коков Москва шахарда  къырал мюлк бла управление федеральный Агентствону таматасы Вадим Яковенко бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Тюбешиуню кезиуюнде бизни регионда ал сатырлы сорууланы тамамлауда эки жанлы байламлыкъны онгларын сюзгендиле.Ол санда миллет проектлени бардырырча  жер юлюшлени федеральный иеликден муниципал къуралыуланы иеликлерине кечюрюуню.Аны бла бирге мындан ары ишлени планына къаралгъанды, экономикалы болумну игилендириуде бирге ишлеуню.

                                Разбивка

Россейни Правительствосуну Координациялы арасы Битеуроссей халкъ фронт бла бирге туристли болушлукъ бериуде адамланы оюмларын ачыкъларча соруу керюмдюле жыйышдырады. Аны баш магъанасы къыралны жеринде туризмни онгларын игилендириудю, тышында солургъа сюйгенлеге бизни болумну ачыкълау.Сез ючюн, арт юч айны ичинде регионладан тышына чыкъгъанланы. Анкеталаны атыбызны билдирмей толтурургъа боллукъбуз, анда ол- бу жерлеге солургъа баргъаныбызны юсюнден оюмубузну билдирирге. Ич туризмни юсюнден оюмну ол санда, солууда къаллай кемчиликле кере келгенлерибизни эм аланы къалай кетерирге боллугъуна оюмларыбызны.

                           Разбивка

Эл мюлк билдириу. Агропромышленность комплексибизде уруннганланы тири кезиулериди. Кеп болмай маракону жыйып башлагъандыла. Аны быйыл жюз къыркъ беш гектарда есдюргендиле. Орталыкъ керюмдю бла бир гектардан беш минг сегиз жюз тонна жыйылады. Оператив керюмдюле бла уа бюгюнлюкге жюз алтмыш беш тоннасын алгъандыла. Бюгюнлюк технологияланы хайырлары бла республикабызда наныкъны май айдан июль айны ортасына дери жыядыла. Аны уа кеси базарларыбызда бла тюкенлерибизде сатадыла, тыш регионлагъа чыгъарадыла. Сез ючюн, озгъан эки минг жыйырма биринчи жылда аны терт минг жети жюз тоннасын жыйгъандыла. Наныкъны эл мюлк предриятияла , фермер мюлкле бла энчи предпринимательстволукъ, энчи иели мюлкле да есдюргенлерин чертедиле.

                            Разбивка

 Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери  универсальный ,кеплеге жарарыкъ керамикалы тишли имплант жарашдырып патент къоллу болгъандыла деп билдиреди бийик окъуу юйню пресс-службасы. Ол атлары айтылгъан тыш къыраллы имплантладан учузду, качествосу уа аладан осал тюйюлдю. Аны чыгъаргъанда  прогрессив материалла бла аддитив технологияла араны алимлери жарашдыргъан полимерле хайырланнгандыла, бу ишни магъанасы уллуду деп чертирге керекди, тыш къыраллы продукцияны азайтыуда, потребительлеге имплантланы хайырланыуда да. Университетни стоматология бла челюстно лицевой хирургия институтуну таматасы Мустафаланы Магомет белгилегенича, бюгюнлюкде стоматологияда корейли не да израильли титандан этилген имплант хайырланылады, алада бир къауум кемчилик барды, ол санда тыш керюмдюсюнде, къарагъанда ариу керюнмейди, бир бирледе титаннга аллергия да болуучуду. Кесибиздеги имплант композитли материалдан этилгени бла кемчиликсизди, къатыракъды, ариуракъ, керамика аллерген тюйюлдю. Андан этилген имплантла жылдан артыкъ жюрютюлгенде иги шартла ачыкълагъандыла.

                                        Разбивка

 УФСБны бизни республикада Управлениясыны келечилери наркотиклеге къажау управление бла бирге ич ишле министерствону энчи магъаналы Гром отрядыны болушлугъу бла Май шахарда наркотикле сатыу алыу эркинликсиз ишлери бла эки эр кишини ачыкълагъандыла.Алада жыйырма терт полимер машокчукъ бла парашок тапхандыла. Ол героин наркотик болгъаны белгилннегенди. Аманлыкъчыла аланы юч жерде букъдуруп тургъандыла. Эки кишини юсю бла уголовный иш ачылгъанды.

               Разбивка

 Фейк и правда

 Украинли Телеграмм каналланы болмачы хапарлары бла россейлиле Мелитопольчу фермерле есдюрген кетгенлени сыйырып кеслери алларына сатаргъа умутлудула. Ол етюрюк хапарды. Мелитополь шахарны  Вознесенск эл советини администрациясыны таматасы Михаил Перемета  билдиргенича, фермерчилери россейли шахарла бла ахшы байламлыкъ къурай, аны бла уа кеслерини продукцияларын сатыу жерле ача барадыла. Ол а уллу магъананы тутады, нек дегенде озгъан жылда болгъан продукцияны къайры сатаргъа билмей къалгъандыла.

                              Разбивка

Налог службаны биздеги белюмюнде бизнесге бла гражданлагъа болушлукъ бериу жолланы кенгертирча социально экономикалы мониторингни бардырыргъа регионлу  ситуациялы ара ачылгъанды. Ол налогла телеучюлени обращенияларыны, экономикалы бла социально жарсыуланы мониторингин кюн сайын бардырып жыйышдырады. Кесине да айланып жарсыуубузну билдирирге тынчды- къыркъ эки- ноль юч-ноль эки телефон номер бла, энчи кабинетибизден не да почта бла, службаны почта ящиклерине къагъытда жиберип эм башха.

      Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Жарыкъ кюнлю болугъуз.

                         Разбивка

Алгъада да айта тургъаныбызча, бу кюнледе республикабызда саулукълары осал алай ишлерге онглары болгъан адамланы араларында Абилимпикс алтынчы регионлу усталыкъ чемпионаты баргъанды. Анга быйыл он окъуу учреждениябыздан сексен юч адам къатышханды. Эришиу бла ишчи кюнледе кеп затла болгъандыла- чемпионатны жарыкъ халда ачылыуу, конкурслу кюн, кермючле, мастер классла, профориентациялы ишле бла ишчи программа. Быйылгъы жылда эришиуле он беш компетенция бла етгендиле- адаптив физкультура, кулинар иш, Сетьли администрирование, экономика бла бухучет, керюмдюлени администрированиялары, башланнган классланы устазлары эм кеп башха. Чемпионатха къатышханлагъа жетмиш волонтер болушханды, экспертлени санында билим бериу учрежденияланы педагоглары болгъандыла. Алай бла Чемпионатда хорлагъанланысаны компетенцияланы саны бла он бешдиле. Энди аны ахыр уруму август айда Москвада етерикди. Къабарты-Малкъарда жылдан жылгъа бу усталыкъ эришиуге къатышханланы саны есе барады- эки минг он жетинчи жылдан эки кереге, компетенцияла жетиден он бешге жетгендиле.

                           Разбивка

Айта тургъаныбызча, тюнене биринчи июньдан Къабарты-Малкъарда квадрациклле эм къыйын жолла бла баргъан мешиналаны биринчи экспедициялы жолоучулугъу башланнганды. Беш кюнню ичинде экспедициягъа къатышханла алты жюз километр жолдан етерикдиле, алты аслам тарларыбыздан, сегиз бийик тау жолундан, Баш Кавказ тауланы шимал жанына жетерикдиле. Ахыр жери уа Минги тауну къыбла жанындан етюп шимал жанында боллукъду деп билдиргенди экспедицияны краеведениялы программасыны таматасы Орус географиялы обществону Альтаир клубуну таматасы Мокъаланы Тенгиз. Анга Москвадан бла Москва областьдан келечиле къатышадыла. Жолоучулукъну кезиуюнде уа табийгъатыбызны сейир жерлеринде бла историялы магъаналы жерледе боллукъдула, миллет аш азыгъыбызны кераллыкъдыла, округну миллет адет терелери бла шагъырейленирикдиле. Эскертгенлерича. Быйылгъы жай- къыш кезиуледе Шимал Кавказда алты экспедиция боллукъду, анга Къабарты-Малкъар, Шимал Осетия Алания, Ингуш бла Дагъыстан, Чечен республика къатышырыкъдыла.

                                         Разбивка

 Монополиягъа къажау федеральный службаны бизни республикада Управлениясында нефть продуктла рыногунда болумну юсю бла Оператив штабны кезиулю жыйылыуу етгенди.Анда бу продуктланы бюгюнлюк багъаларыны юслеринден сез баргъанды. Жыйылыугъа эл мюлк бла промышленность министерствола, Лукойл Югнефтьпром бла РН Эльбрус жабыкъ акционер обществоланы келечилери къатышхандыла. Селешиуледе белгиленнгенича, багъала тутхучлудула, нефть продуктланы биздеги елчемлери иги халдады.Газны багъалары он сегиз-он тогъуз сомгъа дери тюшгенди деп чертилгенди.

                              Разбивка

Информациялы технологияла билим алыуда къошакъ курсла къуралгъандыла . анга ырысхы къошумчулукъну уа къырал Цифралы усталыкъла деген проектни чеклеринде этеди, кеси да апрель айдан ишлейди. Бюгюнлюкде цифралы усталыкъла каталогда информациялы техънология билим бла алтмышдан артыкъ курс къуралыпды, алагъа энди ал бургъанладан бла специалистлеге дери хайырлы. Проект бла билимни алгъанланы саны отуз миннге жетгенди. Быйылгъы жылда къошакъ билим аллыкъланы саны эллю минг боллукъду.Проектге ишчи жыл санлыла, орта процессионал устала, бийик окъуу юйлени бла колледжлени студентлери къатышаллыкъдыла. Ку3рслагъа теленнген ырысхыны жартысын алырча региондагъы орталыкъ иш хакъны алыргъа керекди, студент болургъа не да бюджет организацияны ишчиси. Жетмиш беш процент телеуню юч жылгъа дери сабийлери болгъанла алаллыкъдыла, хакъсыз а официально ишсизле бла сакъатла билим алаллыкъдыла. Заявканы къырал болушлукъ портал бла аладыла.

                              Разбивка

 Къабарты-Малкъарны жюзжыллыкъ байрамыны планы бла ишле тири барадыла.Комплексли ишлени чеклеринде неальчик шахаргъа кирген жерледе стеллалагъа ремонт этиледи. Тегереклери тапландырыладыла, кепжыллыкъ есюмле орнатадыла, гюлле, плиткала саладыла, энергохайырлы чиракъла. Стеллаланы сюртюп башлагъандыла. Битеу кергюзтюлген тапландырыу жумушланы август айны аллына бошаргъа умутлудула.

                             Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну ишин болжаллы халда толтургъан Юрий Альтудов эм аны илму ишлери проректору Светлана Хаширова Тула областьны Правительствосуну чакъырыуу бла регионну бийик окъуу юйлерини бла предприятияларыны онгларын керюрге баргъандыла. Озгъан жылдан бизни университет Тула Тех дуния терлю илму билим бериу арагъа киргенди, Бизни делегация Тензограф обществода болгъандыла, бир къауум алчы предприятие бла байламлыкъ сорууланы сюзгендиле, проектлени жашаугъа кийириуню эм кеп башха.

                            Разбивка

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Тюбешиулерибиз жарыкъ хапарладан толу болсунла.Сау къалыгъыз.

Нальчикден селешебиз.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                              Разбивка

   Бу кюнледе республикабызда саулукълары осал алай ишлерге онглары болгъан адамланы араларында Абилимпикс алтынчы регионлу усталыкъ чемпионаты баргъанды. Анга быйыл он окъуу учреждениябыздан сексен юч адам къатышханды. Эришиу бла ишчи кюнледе кеп затла болгъандыла- чемпионатны жарыкъ халда ачылыуу, конкурслу кюн, кермючле, мастер классла, профориентациялы ишле бла ишчи программа. Быйылгъы жылда эришиуле он беш компетенция бла етгендиле- адаптив физкультура, кулинар иш, Сетьли администрирование, экономика бла бухучет, керюмдюлени администрированиялары, башланнган классланы устазлары эм кеп башха. Чемпионатха къатышханлагъа жетмиш волонтер болушханды, экспертлени санында билим бериу учрежденияланы педагоглары болгъандыла. Алай бла Чемпионатда хорлагъанланы саны компетенцияланы саны бла он бешдиле. Энди аны ахыр уруму август айда Москвада етерикди. Къабарты-Малкъарда жылдан жылгъа бу усталыкъ эришиуге къатышханланы саны есе барады- эки минг он жетинчи жылдан эки кереге, компетенцияла жетиден он бешге жетгендиле.

                           Разбивка

Тюнене биринчи июньдан Къабарты-Малкъарда квадрациклле эм къыйын жолла бла баргъан мешиналаны биринчи экспедициялы жолоучулугъу башланнганды. Беш кюнню ичинде экспедициягъа къатышханла алты жюз километр жолдан етерикдиле, алты аслам тарларыбыздан, сегиз бийик тау жолундан, Баш Кавказ тауланы шимал жанына жетерикдиле. Ахыр жери уа Минги тауну къыбла жанындан етюп шимал жанында боллукъду деп билдиргенди экспедицияны краеведениялы программасыны таматасы Орус географиялы обществону Альтаир клубуну таматасы Мокъаланы Тенгиз. Анга Москвадан бла Москва областьдан келечиле къатышадыла. Жолоучулукъну кезиуюнде уа табийгъатыбызны сейир жерлеринде бла историялы магъаналы жерледе боллукъдула, миллет аш азыгъыбызны кераллыкъдыла, округну миллет адет терелери бла шагъырейленирикдиле. Эскертгенлерича. Быйылгъы жай- къыш кезиуледе Шимал Кавказда алты экспедиция боллукъду, анга Къабарты-Малкъар, Шимал Осетия Алания, Ингуш бла Дагъыстан, Чечен республика къатышырыкъдыла.

                                         Разбивка

 Монополиягъа къажау федеральный службаны бизни республикада Управлениясында нефть продуктла рыногунда болумну юсю бла Оператив штабны кезиулю жыйылыуу етгенди.Анда бу продуктланы бюгюнлюк багъаларыны юслеринден сез баргъанды. Жыйылыугъа эл мюлк бла промышленность министерствола, Лукойл Югнефтьпром бла РН Эльбрус жабыкъ акционер обществоланы келечилери къатышхандыла. Селешиуледе белгиленнгенича, багъала тутхучлудула, нефть продуктланы биздеги елчемлери иги халдады.Газны багъалары он сегиз-он тогъуз сомгъа дери тюшгенди деп чертилгенди.

                              Разбивка

Информациялы технологияла билим алыуда къошакъ курсла къуралгъандыла . анга ырысхы къошумчулукъну уа къырал Цифралы усталыкъла деген проектни чеклеринде этеди, кеси да апрель айдан ишлейди. Бюгюнлюкде цифралы усталыкъла каталогда информациялы технология билим бла алтмышдан артыкъ курс къуралыпды, энди ал бургъанладан бла специалистлеге дери хайырлы. Проект бла билимни алгъанланы саны отуз миннге жетгенди. Быйылгъы жылда къошакъ билим аллыкъланы саны эллю минг боллукъду.Проектге ишчи жыл санлыла, орта профессионал устала, бийик окъуу юйлени бла колледжлени студентлери къатышаллыкъдыла. Курслагъа теленнген ырысхыны жартысын алырча региондагъы орталыкъ иш хакъны алыргъа керекди, студент болургъа не да бюджет организацияны ишчиси. Жетмиш беш процент телеуню юч жылгъа дери сабийлери болгъанла алаллыкъдыла, хакъсыз а официально ишсизле бла сакъатла билим алаллыкъдыла. Заявканы къырал болушлукъ портал бла аладыла.

                                                   Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну ишин болжаллы халда толтургъан Юрий Альтудов эм аны илму ишлери проректору Светлана Хаширова Тула областьны Правительствосуну чакъырыуу бла регионну бийик окъуу юйлерини бла предприятияларыны онгларын керюрге баргъандыла. Озгъан жылдан бизни университет Тула Тех дуния терлю илму билим бериу арагъа киргенди. Бизни делегация Тензограф обществода болгъандыла, бир къауум алчы предприятие бла байламлыкъ сорууланы сюзгендиле, проектлени жашаугъа кийириуню эм кеп башха.

                            Разбивка

Къабарты-Малкъарны жюзжыллыкъ байрамыны планы бла ишле тири барадыла.Комплексли ишлени чеклеринде неальчик шахаргъа кирген жерледе стеллалагъа ремонт этиледи. Тегереклери тапландырыладыла, кепжыллыкъ есюмле орнатадыла, гюлле, плиткала саладыла, энергохайырлы чиракъла. Стеллаланы сюртюп башлагъандыла. Битеу кергюзтюлген тапландырыу жумушланы август айны аллына бошаргъа умутлудула.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Тюбешиулерибиз жарыкъ хапарладан толу болсунла.Сау къалыгъыз.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.