«Россети.  Кавкз  Ищхъэрэ «  1уэхущ1ап1эм Щ1ыналъэм  щыпсэур  ирикъуу     электрокъарук1э     къызэригъэпэщыным  хыхьэ   лэжьыгъэхэр  ирегъэк1уэк1.   2022  гъэм  дызэрыхыхьэрэ    Кавказ  Ищхъэрэм и  щ1ып1эхэм  ремонт  щащ1ащ,  щ1ымахуэм  хуагъэхьэзыращ  трансформатор   подстанцхэр,   току к1апсэу километрэ  650 -рэ  зи к1ыхьагъыр . Лэжьыгъэу   абы ирагъэк1уэк1ащ сом  мелуанихым  щ1игъу зи уасэ. 

  «Къэббалъкъэнергом» я  къалэн нэхъыщхьэр   гъэм и   лъэхъэнэм,  дуней  щытык1эм  епхауэ  щ1ып1эм  щыпсэур, IэнатIэхэр токукIэ зэблэмыууэ къызэгъэпэщынырщ. Абы   ехьэл1ауэ Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и энергетикхэм зэрагъэпэщыжащ  току  к1апсэу  километрэ 30-м  нэблагъэ  .

от admin