Сабийм  я  гъэмахуэ  зыгъэпсэхугъуэ  лъэхъэнэм   хуэхьэхьэзырхэм  щыщщ   Бахъсэн  куейр.  Гъэмахуэм  и  пэщ1эдзэ  дыдэм  щ1ыналъэм  къыщагъэлажьащ   ц1ык1ухэм  я  узыншагъэм    щыхагъахъуэн   лагеру  т1у.  Сабийр   хъумэнымк1э  я  махуэм   гуфэгъуэ  щ1ык1эм  тету   1уэхущ1ап1эхэм  я  бжэхэр   къыхузэ1уахат  ныбжьыщ1эхэм.  Нобэрей  махуэм  ирихьэл1эу Къулъкъужын   Ипщэм  и  е -2-нэ  школым  хэту  мэлажьэр   «  Звездочка »   зыгъэпсэхуп1э   лагерыр. Апхуэдэу  Куэтэншым  и  ц1эр  зезыхьэ   е – 3 – нэ  курыт  еджап1эм   йок1уал1эр   илъэси 6 —  илъэс  15  ныбжьым  ит  сабийуэ  94- рэ.  Егъэджак1уэхэр  абыхэм   як1элъыплъынущ  махуэ  21 –к1э.  1уэхущ1ап1эхэм лэжьыгъэр  къыщызэрагъэпэщащ  шынагъуэншагъэмк1э  мардэхэм   хуэк1уэрэ, тыншыгъуэ  я1эу, Апхуэдэу  яужь  итынухэщ  ц1ык1ухэм   я  зэф1эк1ым  хагъахъуэн,   я узыншагъэр   ирагъэф1ак1уэн  1уэхугъуэхэм,  сабий  къэс   я1энущ   1эмал    езым    яф1эхьэлэмэт   унэт1ыныгъэхэмк1э   я  щ1эныгъэм   хагъахъуэну.  

от admin