« Щыпсэуну дзыхьщIыгъуэджэ хъуа унэхэм  2022-2025 гъэхэм  цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIын, ахэр  1ухыным»  теухуа  республикэ  программэм  и  проектым  щытепсэлъыхьащ  Къэбэрдей  — Балъкъэрым  и  Правительствэм.   Ухуэныгъэмрэ  ЖКХмк1э  и  министр  Бэрбэч  Алим  къызэрыхигъэщамк1э   1уэхугъуэр   зэхагъэуващ    Урысей  Федерацэм  и  Президентым  и  май   унафэхэм  ипкъ  итк1э. Апхуэдэу   20 25 гъэм  ,  сентябрым и  1-м  ирихьэл1эу   кхъахэ  хъуа   унэшхуэ 20-м  хэт, фэтэр  600-м  щ1игъум  къыщ1агъэ1эпхъук1ынущ   ц1ыху  мин  1850-м  нэблагъэр.   А   щ1ык1эм  тету псэуп1эк1э  къызэрагъэпэщынущ  Налшык  щ1ыналъэ  округым, Нарткъалэ,  Солдатскэ   жылагъуэм   щыщхэр.    1уэхугъуэхэр  ирагъэк1уэк1    1ыхьипл1у  зэпыудауэ.  Ц1ыхур   псэуп1эк1э  къызэгъэпэщыным  теухуа  программэм   мылъкуу  хуаут1ыпщынущ   Зы  миллиардрэ   сом  мелуан 200 нэблагъэрэ.

от admin