Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

Биринчи кере болуп Россейде экогологиялы башламчылыкъланы айнытыу эм алагъа къошумчулукъ этиу фонду къуралгъанды.Аны аты Компас деп алайды. Бу фонд къыралыбызда экологиялы жаны бла жарашдырылгъан битеу проектлени жыйышдырлыкъды. Тегерекдеги къудуретни сакълауну ал сатыргъа салгъан адамланы, жамауат биригиулени бла коммерциялы организацияланы. Аслам санда фонд экологиялы законланы жарашдыргъанда анга хазырланыу бирлешдирген системача ишлерикди. Ал керюмдюле бла аны попечитель совети кеп къалмай тохташдырыллыкъды.Анга табийгъат бла хайырланыу федеральный службаны келечилери да кирликдиле. Компас фондну экологиялы юйюрюню тизмесине кирирча кеси тирилик, ырысхы жыйылыу, экологиялы башламчылыкъла керекдиле.

                            Разбивка

Бу кюнледе закий Къайсынны атын уллу сый -намыс бла эскеребиз. Ол унутулмайды, миллет жашауубузну жарыта барады, алай быллай эскериу кюнледе уа аны битеу тутхан ниети жангыдан ачыкъ бола келиучюдю. Къайсынны елген кюнюню эскериуюнде тередеча аны эскермесини къатында митинг болгъанды, юйюнде музейинде аслам жамауат жыйылгъанды, сабийле назмуларын айтхандыла. Алай жылдан жылгъа, емюрледе эсде къаллыкъ закийни намысын алгъа элте жашайды миллетибиз. Микрофон аллында республиканы жазыучуларыны союзуну таматасы Беппайланы Муталипди.

                                    БТЗ

                       Разбивка

Арт жыллада туристлени бизде солууларына къаллай уллу магъана берилгенин, туристли онгларыбыз кенгере баргъанларын кере келебиз. Къабарты-Малкъарны жеринде округну юч региону бла етген туристли жолну юсюнден да сюйюп айтырчады.Ол кеси да миллет терге чыгъаргъа ал бурупду. Алай бла, туристлени эм тири солууну сюйген адамланы бизни жерлерибизге чакъырырча эки туристли жол жарашдырылгъанды- ол Сюйген Кавказ деген регионлу аралы жолду. Кеси да Ставрополь край, Къабарты-Малкъар эм Шимал Осетия бла етеди. Жол жылны узуну хайырланырчады, узунлугъу минг тохсан километрди. Бу жолну миллет терге чыгъарырча битеу керекли документле жарашдырылып Ростуризмге жиберилгендиле, анда алагъа эксперт совет къарарыкъды. Умут этгенлерича документлеге ыразылыкъ быйылгъы жылда алынырыкъды. Экинчи жол а Таулу Къабарты-Малкъар деп алайды.Аны узунлугъу эки жюз тохсан  юч километрди. Кеси регионлуду. Республикабызны битеу тарлары бла барады,джипперлеге сейир, къыйын жолла бла жюрюген экспедициялагъа, атла бла жаяу барыргъа да иги онгла.

                           Разбивка

Сабийлени жай солуу каникуллары, кезиулери башланды. Биринчи июньда сабийлени къоруулау халкъла аралы кюнню байрам ишле бла етдюргендиле. Солуу кезиулерине уа, алгъада билдиргенибизча, жыйырма эки школда кюндюзгю лагерьле ачылгъандыла.Алада хайырлы минг эки жюз сабий заманларын тири етдюредиле. Бу кюнледе толу кюнню солургъа онг берген лагерьле да кеслерини эшиклерин ачарыкъдыла. Июньну ал кюнлеринден Кюнлю шахар сабий творчестволу академияда эки профильли смен ишлейди- математикалы бла битеулюбилим алыу. Ол биринчи кере етмейди. Бешинчи алтынчы жм тогъуз- он юч жыллыкъ сабийле кеслерини билимлерин есдюрюрге онг табадыла. Физикадан, информатикадан,робототехникадан. Кеппрофильли лагерьледе уа сабийлеге спорт оюнла, экскурсияла, жарыкъ ингирле, творчестволу мастерскойла, сабий технопаркда билим алыу кергюзтюледиле. Кюндюзгю лагерьледе сабийлени юч кере ашатадыла, кюнню узуну ишлеген лагерьледе уа беш кере. Сабийле бла Кюнлю шахарны, къошакъ билим бериу араны, Кванториум технопаркны педагоглары ишлейдиле, Антарес регионлу араны ол санда.

                                     Разбивка

 Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin