Зэраубзыхуамк1э,июлым и 3 пщ1ондэ бгы-лыжэ спортым дихьэххэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр ягъэ1эпхъуащ. Апхуэдэ унафэр къыщащтар КъБР-м и «1уащхьэмахуэ» курортырщ.Апхуэдэ спорт л1эужьыгъуэм дихьэххэм папщ1э яукъуэдия Гарабаши-Мир гъуэгур ди къэралым и щ1ып1э нэхъ лъагэ дыдэхэм хохьэ. Абы зыщызыгъэпсэхухэм к1апсэ гъуэгум и уасэмк1э нэхъ егъэзырабгъуу бгъэдохьэ.Мы зэманым лыжэ къэжыхьып1эм  уэсышхуэ телъщ ик1и абы пщэдджыжь нэмэзым щегъэжьауэ  зыщагъасэ бгы-лыжэ спортымк1э урысей командэ къыхэха зыбжанэм хэтхэм.Мыри къыжы1апхъэщ, дунейм и щытык1эм курортым и лэжьыгъэр епхауэ зэрыщытыр.Зыгуэрк1э зэуэ хуабэр къауэмэ,лыжэ къэжыхьып1эхэр и п1алъэр къэмысу зэхуащ1ынк1э хъунущ.Ауэ иужьрей  илъэс зыбжанэм я лэжьыгъэм тепщ1ыхьмэ,мы гъэми уэсыр куэдрэ телъыну  угугъэ хъунущ. Илъэс к1уам щ1ымахуэ зыгъэпсэхугъуэр махуэ 240-к1э ек1уэк1ащ ик1и ар щиухар июлым и 4-рщ. Лыжэк1э къэжыхьыным имызакъуэу , гъэмахуэ лъэхъэнэщи,альпинизмэм,туризмэм дихьэххэр къызэхуос. Ахэр бгыхэм док1,Терскол псыхъуэм щыхаша гъуэгухэм, «1уащхьэмахуэ лъапэ» лъэпкъ паркым я нэгу зыщрагъэужь. Зи къарум къигъэгугъэ альпинистхэм 1уащхьэмахуэ и щыгум,адрей нэхъ лъэгап1эхэм зэрызэрапщытыным зыхуагъэхьэзыр.

       Редактор: М.Т.Мизова

от admin