Ц1ыхухэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр  къызэрысар къалъытэк1эрэ, «Россети» зэгухьэныгъэм хэхауэ и нэ1э тригъэтщ  курортхэр электрокъарук1э къызэзыгъэпэщ инфраструктурэр зэрызэрахьэм. Нобэк1э зыхуей хуагъэзэжащ Нашыкрэ 1уащхьэмахуэ лъапэрэ я санаториехэр,адрей зыгъэпсэхуп1эхэр токк1э къызэзыгъэпэщ подстанцхэр. Абы къыдэк1уэу лэжьыгъэшхуэ зэф1агъэк1ащ республикэм и сетхэр зэблэу къыхэмык1ыу зэрылэжьэным хуэгъэхьэзырыным. А 1уэху щхьэпэм дяпэк1и пащэнущ ик1и абыхэм трагъэк1уэдэн мурадк1э КъБ-м мы гъэм сом мелардрэ пщ1анихрэ хухахынущ.Зэ зэбгъэт1ылъэк1 мыхъуну 1уэхухэм ящыщщ  щ1эуэ къызэрагъэпэщыж  Тырнауз комбинатым и энергетикэ инфраструктурэр зэтегъэувэныр.Мыри зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым, электроэнергетикэм и1э к1эрыхур гъэмэщ1эным теухуа 1уэхури. Абы папщ1э республикэм и къуажэхэм  иджырей къызэрабж 1эмэпсымэхэр щагъэув, дунейм и щытык1эм емылъытауэ токур к1эрыху имы1эу  зыхъумэ к1апсэхэр яукъуэдий.

      Редактор: М.Т.Мизова

от admin