Хъыбарегъащ1э.

 Тхэным гу хуэзыщ1ауэ зи 1эдакъэщ1эк1хэр  утыку къизыхьэну хуей  тхак1уэ, усак1уэ ныбжьыщ1эхэр фрагъэблагъэ КъБР-м и Тхак1уэхэм я зэгухьэныгъэм щылажьэ, Хьэх Сэфэрбий и ц1эр зезыхьэ «Шыхулъагъуэ»  литературэ хасэм. Зэхуэсыр пщэдей сыхь  14-м  щ1идзэу ек1уэк1ынущ. . Фыздек1уэл1энур Головком и уэрамым тет 6-нэ унэм и ет1ауанэ къатырщ. Аращ КъБ-м и Тхак1уэхэм я унэм и хэщ1ап1эр здэщы1эр. Абы и къызэгъэпэщак1уэр тхак1уэ Наф1эдз Мухьэмэдщ. Щ1эупщ1эн щы1эмэ мы теле-к1э  8 960 430 45-55  запыпщ1э  хъунущ.

Нэхъэпэ1уэк1э и гугъу фхуэтщ1ауэ зэрыщытащи, Налшык «Мей» хьэблэк1э еджэу яухуэ объектыр,  зэрызэгуры1уам тету лэжьыгъэхэр 1ыхьэ-1ыхьэу зэпыудауэ зэуэ унэт1ыныгъэ зыбжанэк1э  ирагъэк1уэк1.Ухуэныгъэм хухаха щ1ып1эм  щагъэзэщ1эну лэжьыгъэхэм теухуа япэ аукционыр  мы мазэм и к1эм къызэрагъэпэщыну яубзыхуащ.Мей районым  хуэдэ проектыр ди республикэм щыяпэщ ик1и ар ДОМ.РФ-мрэ щ1ыналъэ властымрэ зэщ1ыгъуу ягъэзэщ1энущ. Иджырей убзыхуныгъэхэм тепщ1ыхьмэ, зы унэм и щ1ыхьэп1эхэм я1э къат бжыгъэр зэхуэдизкъым,.пщ1ант1эхэм транспорт щыплъагъунукъым..Гектар  15-м щ1игъу  щ1ыналъэм метр зэбгъузэнат1эу мин 84-рэ хъу псэуп1эхэр щаухуэнущ. Район ц1ык1ум поликлиникэ,егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эхэр, узыншагъэр щрагъэф1эк1уэж физкультурэ комплекс ухуэныгъэхэри хэтынущ.

Микрофоныр хуит худощ1  « Адыгэ псалъэ» газетым жылагъуэ гъащ1эмрэ экономикэмк1э къудамэм зи нэ1э тет, журналист Къумахуэ Аслъэн.

      ( Фейки Где правда, где ложь)

от admin