Урысейм  и  хьэрычэтыщ1эхэр  зэрылажьэ  псынщ1агъуэу   ахъшэ  тынымк1э  программэ  (СПБ) —  м  илъэсым  ик1э  пщ1ондэ  къару  зэри1эр  къигъэна1уащ  Премьер  —  министр  Мишустин  Михаил.  Хьэрычэт   1энат1э къызэ1узыхам  мы  1уэхугъуэмк1э  мылъку  зрагъак1уэмэ,     къэрал  дэ1эпыкъуныгъэу  ахъшэ  бжыгъэ  пыухык1а   къыхутратхэж. 2022  гъэм   ик1э  хъуху  ар  зэрылажьэнумк1э  проект   зэхагъэувэн  хуейщ   июлым  и 4 пщ1ондэ. Упщ1эр  къыща1этат  Урысейм  и  Правительствэм  хьэрычэт  мыинымрэ  курытымрэ  я  зыужьыныгъэмк1э  зэ1ущ1э   ирагъэк1уэк1ам. 1уэхугъуэм и   гъэзащ1эныр  пщэрылъ   зыхуащ1ар  Урысейм   экономикэм  и  зыужьыныгъэмк1э,  Финансхэмк1э  министерствэхэращ.  Абы    къыдэк1уэу  Урысей   Банкымрэ   « Мылъкур  зэрызэрагъак1уэ  картэмк1э  лъэпкъ  системэ »  1уэхущ1ап1эмрэ   къыхыхьэн  хуейщ   ахъшэ  к1уэц1рыгъэк1ынымк1э  1уэхутхьэбзэ  уней   1энат1э  зыгъэлажьэхэм  яхуэщ1эн,   абык1э  хъыбарыр   правительствэм  и  деж  нэгъэсыжын  1уэхугъуэм.  Унафэр    ягъэзащ1эн  хуейщ   августым  и 1-м  ипэ   къихуэу.

от admin