«Къэбэрдей  — Балъкъэрыр— илъэс  100 зэрырикъум  и  щ1ыхьк1э »  къэрал  зэхуаку   фестиваль     Налшык  къалэ  щызэхаублэр  нобэ.      Щэнхабзэ  1уэхугъуэр   зэхэтынущ  июным  и 8  —  12 -хэм.  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и  сценэхэм  щагъэлъэгъуащ  Урысей, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан  къэралхэм , мыдэк1э  Владикавказ, Санкт-Петербург, Якутия щ1ып1эхэм  щытраха    фильму  12.  Урысей  анимацэр  илъэс  110  зэрырикъум  ирихьэл1эу   «Союзмультфильм»    студиям   къигъэхьэзыращ  программэ  щхьэхуэ. Гуф1эгъуэ  щытык1эм  иту  нобэ  къызэ1уах   фестивалым  еблагъэхэм   я1эныщ  1эмал     фильм   еплъым   имызакъуэу,   концертхэм,  артист  ц1эры1уэхэм  я  творческэ  пшыхьхэм  хэтыну.     

от admin