Урысей  ФСБ-м и    Къэбэрдей  — Балъкъэр  управлением     экономикэ  унэт1ыныгъэмк1э  щ1эпхъаджагъэхэм  пэщ1этынымк1э    и  къудамэм   МВД-м  и   республикэ   управленэм  дэщ1ыгъуу  оперативнэ — лъыхъуэныгъэ  1уэхугъуэхэм  къриубыдэу   къыщ1агъэщащ Налшык  къалэ    жыгхадэ   зыгъэк1хэм я  зэгухьэныгэм и  унафэщ1у  щытам  щ1эпхъаджагъэ   илэжьар. Абы    щ1ы  1ыхьэхэр   и  ц1эк1э  зэрыщытымк1э  документ  нэпц1 зэхигъэувэри,  ищат.Абы къыщ1иха  сом  мелуан  4,5  — ри  зэщ1иупщ1эжат.

    Урысейм и  Следственнэ  комитетым   Къэбэрдей  — Балъкъэрымк1э  и  Следственнэ       управлением   щ1эпхъаджагъэ  илэжьауэ  шэч  зыхуащ1ым  теухуауэ    уголовнэ   1уэху  къызэ1уахащ. Урысей Федерацэм и  уголовнэ   кодексым и 159 –нэ  статьям  и  е 4-нэ  1ыхьэмрэ  303 –нэ   статьям и Езанэ   1ыхьэмрэ.  ар      зэракъуаншэмк1э , тезырыр  илъэс  10 мэхъу.      

от admin