Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

 Жыл сайын республикабызда, къыралны башха регионларындача, организацияланы бла предприятияланы берген болушлукъларыны эркин халда багъаларын чыгъарадыла. Аны чеклеринде иги кесек учрежденияны ишин тинтгендиле, ол санда эки жюз жети организацияны, бюгюнлюкню алсакъ а аланы саны беш жюз жетмиш жетиге жетеди- Алай бла тинтилген учреждениялагъа саулукъ сакъалауда -жыйырма, культурада- къыркъ юч, билим бериуде-жюз жыйырма эки, социально къоруулауда жыйырма экиси киргендиле. Энчи алып къарагъанда къыралны регионларыны керюмдюлери бла бизни республика бешинчи жердеди, орталыкъ керюмдюбюз тохсан терт процентди.

                             Разбивка

 Жаш адамларыбыз къаллай тири эм фахмулу болгъанларын биз кеп проектледе, форумлада, эришиуледе кере келебиз. Аллай Битеуроссей жаш телю проектлени конкурсларындан биринде бизни юч жаш келечибиз грант болушлукъ къоллу болгъандыла. Моллаланы Магомет Шахар,мени шахарым деген мобильно экскурсиялы программа деген проектине эки жюз жыйырма бир минг сом алгъанды, Стелла Таова бир миллион грант ырысхыгъа билим бериу жарыкъландырыу проектин жашаугъа кийирликди, Туганов Муртаз а округда тертюнчю жаш телю спорт тюйюш лига проекти ючюн бир миллион терт минг сом къоллуду.Биз жаш адамларыбызны уллу жетишимлери бла алгъышлайбыз.

                            Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни илму библиотекасында ЛИФФТ деген аты бла адабият журнал чыкъгъаныны юсюнден алгъада да билдире тургъанбыз. Ол халкъла аралы миллет адабиятлы проектди, кесине да Битеуроссей бла регионлу журналланы изданиялары киредиле, китаплары бла антологиялары.Аны чеклеринде адабият фестивальла, конкурсла бла форумла етедиле. Бек алгъа бу ишде Евразиялы, Битеуроссей басма ишлени юслеринден айтабыз- ол шарт а регионлу журналгъа къошулады. Аны баш магъанасы- проектде кесибизни ишибизни иги терде ачыкълауду, авторланы, кечюрмечилени, редакторланы бла литературоведлени, критиклени бла иллюстратор суратчыланы бирлешдириу. Быллай тири ишлени уа университетни майданында бардырадыла. Журналны къурагъанла жаш фахмуланы авторланы ачыкълау бла да кюрешгедиле. Жаш ауазла деген рубрика барды, студентле деген рубрика. Гостиная эм башха.

                               разбивка

Быйылгъы жылны биринчи кварталын алып къарагъанда ипотека кредитле алгъанланы саны иги кесекге есгенди, ырысхы уа юч миллиард сом болгъанды. Биринчи апрельге розница кредит портфель алтмыш сегиз миллиард сомгъа жетгенди. Озгъан жылны бу кезиуюнден жыйырма бир сау терт онлукъ процетге кеп. Аны бла бирге потребитель кредитлени елчеми он жети бла жарым процентге, отуз тогъуз миллиард сомгъа, ипотека кредитле жыйырма жети сау алты онлукъ процентге не да жыйырма тогъуз миллиард сомгъа. Биринчи апрельге банкла ырысхысындан энчи адамла аслам халда алгъанладыла .Ол процентлик санда жетмиш юч сау алты онлукъду.

                             Разбивка

  Сегизинчи- он экинчи июньда Нальчикде Къабарты-Малкъар жюз халкъла аралы кинофестиваль барлыкъды. Аны программасына Беш къыралны суратлау кинолары киргендиле.Фестиваль бизни республиканы жюзжыллыкъ байрамын жораланады. Битеу  да бирге уа биз беш къыралны он эки фильмин кераллыкъбыз- Россейни, Эрменни,Белоруссияны,Къазахстанны бла Къыргъызны. Аны бла бирге россейли анимациялы фильмни жюз он жыллыгъыны чеклеринде Союзмультфильм студиядан энчи программа боллукъду. Концертле, творчестволу ингирле, актерлукъ усталыкъдан мастер классла эм кеп башха.

                                 разбивка

Хурметли жамауат, Хаж къылыр заман да жууукълаша келеди. Бюгюн аны юсюнден къадий Мисирланы Хызир хажи айтады да, анга тынгылайыкъ.

                      БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin