« Шынагъуэншэ ик1и ф1агъ лъагэ зи1э гъуэгухэр» лъэпкъ проектым и къалэн нэхъыщхьэр щ1ына- лъэхэм щыщы1э автомобиль гъуэгухэр  иджырей мардэхэм къит1асэу зэгъэпэщыжынырщ.Бахъсэн муниципальнэ щ1ыналъэм  «Кавказ» магистралым къыхэк1ыу километр 13-к1э Куба къуажэм ухуэзышэ автомобиль гъуэгум и зэгъэпэщыжыныр и к1эм нагъэблэгъащ Ар пхрок1 социальнэ мыхьэнэ зи1э  объктхэр- егъэджэныгъэр щрагъэк1уэк1, узыншагъэр  щахъумэ 1уэхущ1ап1эхэр,къуажэ администрацэр,спорт-узыншагъэр щрагъэф1ак1уэ комплексыр- зытет Лениным и ц1эр зезыхьэ ц1ыху 5.182-рэ щыпсэу къуажэм и уэрам нэхъыщхьэм. Мы зэманым ирихьэл1эу асвальтыщ1э тралъхьащ,лъэс зек1уап1эхэр зыхуей хуагъазэ,светофорхэр ягъэувынущ, гъуэгу дамыгъэхэр трагъэувэнущ. Лэжьыгъэ псори мы гъэмахуэм зэф1агъэк1ыну  я мурадщ.

      

Хъыбарыпц1хэмрэ абы пэджэж пэжхэмрэ.

Адэк1э псалъэмакъым къыхыдошэ « Адыгэ псалъэ» газетым къуажэ гъащ1эмрэ  экономикэмк1э къудамэм зи нэ1э тет , журналист Къумахуэ Аслъэн.

    ( Фейк. Голос Кумахова Где ложь,а где правда?)

                   Зв 55сек

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм. Июным и 1-м сабийхэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэр щрагъэф1ак1уэ лагер, зыгъэпсэхуп1э  унэхэм лэжьэн  щыщ1идзащ. Апхуэдэ 1уэхущ1ап1хэм мы гъэм сабийуэ мини 10-м зыщагъэпсэхунущ, я узыншагъэм щык1элъагъэплъынущ, унагъуэ хуэмыщ1ахэм щап1 сабийхэм нэхъ гулъытэ хуащ1у. Мы гъэм Урысейм и зыгъэпсэхуп1э щ1ып1эхэм зи бын зыгъэк1уэну адэ- анэхэм путевкэм щ1ат уасэм и ныкъуэр къратыжынущ.УФ-м и Президент Путин Владимир унафэ зэрищ1ам  ипкъ итк1э, абыхэм трагъэк1уэдэн мурадк1э сом меларди 5 зэрыхухахымк1э указым 1э щ1идзащ УФ-м и Правительствэм и унафэщ1  Мишустин  Михаил. Путевкэм щ1ат уасэм и зэхуэдит1ыр « Мир» картэм лъэпощхьэпо къыхэмык1ыу къыхурадзэжынущ. А псор щ1алэжьыжыр Уры- сейм туризмэм зыщегъэужьынымрэ сабийхэм я узыншагъэм егъэф1эк1уэнымрэщ.

     

Ди бзэ дахэмк1э къыдэк1 Адыгэ псалъэ газетым и ныбжьэгъуф1хэм фигу къыдогъэк1ыж. Мы гъэм и ет1уанэ илъэс ныкъуэм  щ1эджык1ак1уэхэм къагъэхьыну газетхэмрэ журналхэмрэ 1э щыщ1адз лъэхъэнэр йок1уэк1.

« Адыгэ псалъэ» газетыр зи 1эпэгъухэм хъыбар къыдагъащ1э – ар къыт1эрыхьэн папщ1э Урысей пощтым и дэтхэнэ 1уэхущ1ап1эми 1э щытеддзэ зэрыхъунумк1э. Девгъэп1эщ1эк1 ди бзэк1э ди республикэм къыщыдэк1, адыгэбзэм и 1эф1ыр зыхозыгъащ1э «Адыгэ псалъэр» ди унэхэм дыщеджэфын папщ1э. Ди ф1эщ мэхъу газетым и ф1ыгъэк1э хъыбарыф1 куэд къызэрытщ1эфынур, щ1эщыгъуэу зэхэгъэува хъу напэк1уэц1хэм къытехуэхэм дызэрыдихьэхынур.

КъБР-м и 1этащхьэм театр гъуазджэм и 1энат1эмк1э и грантхэр гъэувыным и 1уэхук1э 2011 гъэм и октябрь мазэм КБР-м и Президентым къыдигъэк1а указым ипкъ итк1э ик1и театр лэжьак1уэ гупхэм я творческэ проектхэм къэрал дэ1эпыкъуныгъэ етын мурадк1э, мы гъэм ирагъэк1уэк1а зэхьэзэхуэм кърик1уахэм тету ди рес-кэ л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек театр гъуазджэм и 1энат1эмк1э и грантхэр 1эрагъэхьэнущ къэрал  к1эзонэ щэнхабзэ 1уэхущап1эхэу: Щ.Алий и ц1эр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ тетрым, Кулиев Къайсын и ц1эр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым, Музыкэ къэрал театрым, апхуэдэу Горький Максим и ц1эк1э щы1э Урыс драмэ театрым.

Сыт щыгъуи хуэдэу абы дыщызыгъэгъуазэр    «Адыгэ псалъэ» газетым спортымк1э къудамэм и редактор Жыласэ Замирщ.

от admin