Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

  Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны чеклеринде коммерциялы болмагъан организацияларыны совети ишлейди. Аны баш иши бу организацияланы палатаны ишини юсюнден оюмларын ачыкълауду, аланы алгъада планларыны бла ишлерге атламларыны юслеринден жер жерли бла къырал власть органлагъа жетдириу. Жамауат палата кесини жанындан коммерциялы болмагъан биригиулени бу советге кирирге чакъырады. Аны ючюн заявление жазаргъа керекди, организацияны уставыны копиясын келтирирге, обществону анкетасын бла советге кандидатны. Анкета Жамауат палатаны энчи сайтында басмаланады. Консультациягъа телефон номер да барды- жетмиш жети- алтмыш жети- алтмыш эки.

                    Разбивка

   Чегем шахары гитче шахарла бла историялы элле деген битеуроссей конкурсха къатышады. Анга Чегем алгъа атламла деген проект жиберилгенди. Алгъада да айтханыбызча. Чегем шахары жыйырманчы  жылда да бу конкурсда хорлап  Чегем паркы проектин жашаугъа кийиргенди. Жангы проект бла жол инфраструктураны жангыртырыкъдыла, физкультура эм спорт бла кюреширча онгланы кенгертирикдиле, орамлагъа къараллыкъды, жаяу жоллагъа, жашиллендириу ишле барлыкъдыла, орамланы жарыкълыкъларын жалчытырыкъдыла. Чегем черегини къатында рекреациялы ишле барлыкъдыла, жаш телюге скейт парк ишлерикдиле, жайдагъы эстрада майдан. Бу тизме уллуду.  

                             разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде студент отрядланы къурау бла тири кюрешедиле. Быйылгъы жылны жай ишчи семестрлерине ючжюзден тартыкъ студент къатышады, жюз бла жарымы педагог отрядлада вожатыйле боллукъдула, жюзю ишчи отрядлада, эллюден асламы уа сервисли отрядлагъа киргенледиле. План бла студентле бизни республикада, Краснодар крайны Къара тенгиз къатында жерледе ишлерикдиле. Ол тизмеде Сириус билим бериу ара, Республикалы сабий саулукъ сакълау лагерь, Смена ара Анапада, Артек бла Орленок. Къурулуш отрядларыбызны уа къыралны жети шахарында сакълайдыла. Быллай ишлеге къатышыулары бла студентлеге болушлукъну Россейли студент отрядла жамауат биригиуню биздеги белюмю этеди.

                             Разбивка

Жол таплдандырыу ишлени юслеринден сюйюп билдириучюбюз.Ала кепдюле эм бек магъаналы. Кенделен элде Къоркъуусуз эм качестволу мешина жолла миллет проектни чеклеринде Кенделен-Къанжал- Больничная орамла бла баргъан жоллагъа къаралады.аны узунлугъу эки жюз къыркъ метрден атлайды. Барыбыз да ангылагъандан эл орналгъан жери къыйынды, тюз жери болмагъанчады,  жауунла жолланы терк- терк жууучудула. Элни администрациясыны таматасы Атмырзаланы Марат билдиргенича. Бюгюнлюкде бара тургъан ремонт ишле август айны ахырына тамамланыргъа керекдиле. Ары дери да элни бир къауум орамын тап халгъа келтиргендиле. Озгъан жылда жюз жыйырма метр жолда реконструкция болгъанды. Ол ишле эл жерлени комплексли айныулары программа бла етген эдиле.

                            Разбивка

Жашил ишлени марафону бла Россейни суулары экологиялы акциялагъа бизни республика тири къатышады.Аны чеклеринде бу кюнледе Эльбрус районда да ахшы ишле болгъандыла. Тызыл тарына келип алагъа къатышыргъа сюйгенлеге эм субботникге ал бургъанлагъа къол къапла, пакетле бла керекли затла берилгендиле. Тири адамла, ведомстволаны бла учрежденияланы ишчилери былайдагъы жерлени тазалау бла бек сюйюп кюрешгендиле. Тызыл тарындан сора да субботник отуз жерде етгенди, ол санда къырал бла къаты сакъланнган жерледе-табийгъат парклада бла заповедникледе. Кир кипчикден Тызыл, Кенделен эм чучхурла къатлары тазаланнгандыла.

                            Разбивка                             

  Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде аны тохсанжылылгъына жораланып тыш къыраллы бла орус  адабиятны кафедрасы конкурс бардыргъан эди.Аны юсюнден кафедраны преподаватели ,профессор Кючюкланы Зухра айтады.

                              БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin