Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                                        Разбивка

 Къабарты-Малкъарны бийик окъуу юйлери прием кампаниягъа тынгылы хазырлыкъдадыла. Ол жыйырманчы июньда башланырыкъды.Быйылгъы жылда башха жер жерледеча бизде да бюджет жерле кебейгендиле, Эки минг жыйырма ючюнчю жылда юч бла жарым минг абитуриент бюджет жерлеге кираллыкъдыла. Быйыл ала документлени юч амал бла берирге онг табарыкъдыла- кеслери окъуу юйге барып, электрон амал бла не да университетни сайтына эм бийик окъуу юйге онлайн халда кириу сервис бла.

                       Разбивка

Июньну ал кюнлеринден окъуна малчылыкъда уруннганларыбыз  бир ненча жылы айны ичинде малланы жайлыкълагъа элтгендиле. Быйыл алада турлукъ уллу малланы саны отуз юч миннге жетеди, къойла жюз эки мингден атлайдыла, беш бла жарым минг а атладыла.  Тау жайлыкълада малла хайырлы отлайдыла.

                       Разбивка

 Къабарты-Малкъарны жюз жыллыкъ байрамыны планыны чеклеринде Минги таугъа ерлеу акция да барды. Россейни альпинизм министерствосу бу ишлеге деп жорукъла кийиргенди.  Кетюрюлюуге бек кеп адам къатышыргъа сюйгени бла байламлы, ала уа бюгюнлюкде окъуна эки жюзге жетгендиле, жорукъла бла ары дери быллай ишлеге къатышханланы бла федерациягъа киргенлени ал сатыргъа саладыла. Эскертгенлерича, Минги таугъа быллай кетюрюлюу бюгюнлюк Россейде биринчи кере боллукъду. Аны бла алайда Эльбруссияда эки минг жыйырма эки стелланы орнатып ары барлыкъ жюз альпинистни атын жазаргъа сюедиле да, бу мурат бла къырал власть органлагъа билдириу этилгенди.

                                Разбивка

   Курортлу жерибизни жай солуу кезиуде тынгылы электрокюч бла жалчытыугъа уллу эс бурулады. Аны чеклеринде штаб да къуралгъанды. Оператив керюмдюле бла битеу барлыкъ жумушлагъа терт жюз миллион сом белюннгенди. Бюгюнлюкде хазырланыу жумушла тамамлана келедиле. Къыркъ беш автоном резерв источникни ишчи терю тинтилгенди, авариялы халлени кетерирча эки жюзге жууукъ специалистден къыркъ юч бригада къуралгъанды, алагъа болушлукъгъа жюз сексен терт единица энчи техника берилгенди, техникалы керекле бла тийишли оборудование. Материалланы аварийли къошагъы барды. Специалистле жараула бардыргъандыла.

                        Разбивка

  Июль айда отха къажау къырал назору кесини тохсан беш жыллыгъын белгилерикди. Бюгюнлюкде МЧСге кирген надзор органы къарыулу системагъа айланнганды. Арт жыллада бардыргъан профилактиткалы бла тинтиу ишлерини чеклеринде от тюшюуню кез кере азайтыргъа онг табылгъанды. Нальчик шахарны жеринде Биттирланы Керимни таматалыгъында тинтиу эм профилактикалы ишлени жети къырал инспектор этедиле,аслам эсни адамла кеп жыйылыучу жерлеге беледиле.Аланы ишлери кюнню узуну тохтамайды, от тюшген жерледе бола, аны хатасын ачыкълау бла кюрешедиле, документле жарашдырадыла..бу тизме уллуду. Битеу ишлери уа адамланы жашауларын тынчыракъ этиуге эм къоруулаугъа бурулупду.

                         Разбивка

  Бизни бюгюннгю къонагъыбыз Тырныаууз шахарны алтынчы номерли орта школуну завучу Башийланы Фаридады. Ол окъуу юйню онгларыны юслеринден айтады.

                 БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

Нальчикден селешебиз. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                              Разбивка

 Республикабыз кенг халда Россейни кюню байрамны белгилегенди, аны чеклеринде башчы Казбек Коков эллюден аслам адамгъа сыйлы саугъала бергенди. Ол тизмеде ишчи жерлеринде бийик жетишимлеге жетгенледиле, ол санда экономикалы производствода уруннганла, жашауубузну алгъа ахшы барыууна къошумчулукъ этгенле. Саугъаланнганланы араларында бизни миллетден келечиле да бардыла. Налог службаны инспектору Асанланы Анжела, миллет гвардиядан Габоланы Мурат, Эльбрус районну администрациясыны таматасыны орунбасары Жаппуланы Руслан, Лашкутаны ветеринар белюмюню таматасы Къартлыкъланы Расул, Эльбрус рекреациялы комплексни службасыны келечиси Къубатийланы Адиль, отха къажау службаны инспекциясыны таматасы Ульбашланы Расул, налог службаны праволу белюмюню таматасыны орунбасары Хочуланы Валериан Къабарты-Малкъарны Сыйлы Грамотасына тийишли болгъандыла. Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы ишчиси деген атны белгили назмучу Мусукаланы Сакинат алгъанды.Саугъаланнганла дагъыда Мызыланы Лариса, Жаболаны Зайнаф,Лелюкаланы Ибрагим, Абдуллаланы Мустафа, Атмырзаланы Исхакъ, Аттасауланы Тахир эм кеп башхаладыла. Биз аланы барын да алгъышлайбыз.

                                                        Разбивка

  Республиканы башчысы Казбек Коков тегерекни тапландырыу ишлени чеклеринде обьектлени къурулушлары къалай баргъанларын тинтгенди. Республикабыз кесини жюзжыллыкъ байрамына тири хазырланады. Анга тийишлиликде ара шахарыбыз Нальчикде Ленина, Къули Къайсын атлы, Шогенцуков проспектледе бла Кабардинская орамда жолланы иги халгъа келтиредиле. Ленина проспектде жангы тротуар плитка саладыла, Таза кек программа бла ишле барадыла. Кеп къалмай жолланы тюзетиу фрезер къатлысы ишле башланырыкъдыла. Къули Къайсын атлы проспектде инженер коммуникацияла тартылып бошала турадыла, жарыкълыкъны жалчыта турадыла, тротуар плитка салынады.Шогенцуков атлы проспектде асфальтны тюзетиу къатлысын салып башлагъандыла эм кеп башха. Битеу башда кергюзтюлген ишлени август айны ахырына бошаргъа керекдиле.

                                 разбивка

Эки минг жыйырма тертюнчю жылгъа республикабызны кепфатарлы юйлерини алларында арбазладан эки жюз эллююне тынгылы ремонт этилликди. Аны юсюнден башчы Казбек Коков кесини Телеграмм каналда энчи бетинде айтханды. Билдириуде чертилгенича, быйылгъы жылдан башлап бу программагъа деп ырысхы бериледи. Къуру Нальчик шахарда окъуна эллю арбазны иги халгъа келтирдикдиле. Жангы регионлу программа уа экономикабызны эсюуюню хайырындан жарашдырылгъанды-бизнесни айнытыуну, сатыу алыуну, болушлукъ бериуню, эл мюлкню, туризмни-ма аладыла кеси ырысхыбызны есдюргенле эм кебейтгенле. Башчы чертгенича. Адамладан бу халны тапландырыу тилекле кеп келиучюдюле, алагъа эс бурмай жарарыкъ тюйюлдю.

                              Разбивка

Къабарты-Малкъар жюз- халкъла аралы кинофестиваль жарыкъ халда бошалды. Ол бизни республиканы байрамына жораланнган эди. Беш фестиваль кюнню ичинде анга къатышхан белгили артистле бизни жерибизни кеп районларында болгъандыла. Хар ингирде бизни терт театрыбызда творчестволу ингирле, актерлукъ мастер -классла бла концертле етгендиле. Бизни театрларыбызны артистлерини къатышыулары иги терде болгъанды. Алай бла, фестивальны чеклеринде россейли эм тыш къыраллы фильмледен бек игилерин сайлагъандыла- Лауреатла атха къыргъызлы фильм Дорога в Эдем, белорусслу мелодрама Мишень, якутлу эпос Тыгын Дархан, эм белгили актер Андрей Носковну Клоун это я фильмлери тийишли болгъандыла. Битеу да бирге уа биз он эки фильмге къараргъа онг тапханбыз.

                         Разбивка

Къабарты-Малкъарны жюзжыллыкъ байрамына Нальчикде жангы солуу парк ачыллыкъды. Ол Ленина атлы проспектде Абхаз майданыны бла сабийлени эм жаш телюню творчестволу дворецини араларында орналлыкъды. Тапландырыу ишле башланнгандыла,аны бла къалмай паркга жууукъ жерлеге да тынгылы къараллыкъды. Алай бла бирлешдирилген архитектура ансамбли боллукъду. Паркда солур,олтурур жерле боллукъдула, сабий бла спорт майданла, тегерекни жарыкълыкъ бла жалчытырыкъдыла, былайда кеп тюрлю кермючле къураргъа онгла боллукъдула. Битеу да бирге быйылгъы жылда жангы жети солуу жер ишленирикди- аэропортну къатында Юрий Гагарин атлы, университетни къатында , Курортный солуу паркы, Идарова-Моссисяна Комарова, Ленина-Тарчокова орамла къатларында, Нарт микрорайонда.

  Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз. Кюнюгюз жарыкъ болсун.

Нальчикден селешебиз. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                            Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну ишин болжаллы халда толтургъан Юрий Альтудов бла аны илму тинтиу проректору Светлана Хаширова Тула областьда болуп, Тензограф предприятияны иши бла шагъырейленнгендиле. Республиканы Правительствосуну келечилери бла полимер композитлени хайырланыу жоллагъа къаралгъанды. Аны бла бирге Тулада къырал университетни чеклеринде бийик окъуу юйлени бла предприятияланы келечилерини къатышыулары бла жыйылыу да болгъанды. Эскертгенлерича, бизни бийик окъуу юйюбюз озгъан жылдан бери Тула Тех илму тинтиу араны тизмесине киреди. Бу шартны баш магъанасы уа эки минг жыйырма бешинчи жылгъа продукцияны кенг чыгъарып аны бла кооперация жолланы къурауду. Айта тургъаныбызча. Бизни университетни алимлери жарашдыргъан композит материалла кеп жерледе хайырланыргъа боллукъдула- ол санда саулукъ сакълауда да.

                                  Разбивка

Къабарты-Малкъарны айбат жерлерини суратлары бла октрыткала чыгъаргъандыла. Аланы биз почта белюмледе алыргъа эм шуех тенглерибизге жиберирге онг табарыкъбыз. Бу открыткаланы уа Россейни почтасы Орус географиялы общество бла Ростуризм бирге жарашдыргъанды. Аны баш магъанасы ич туризмни онгларын ачыкълауду. Открыткалада жыйырма юч регионну,ол санда Къабарты-Малкъарны солуу жерлери кергюзтюледиле. Бизни къыш бла жай кезиуледе табийгъатыбыз, хар суратны ангыламы барды.

                         Разбивка

Жол патруль службасы билдиргенича, жыйырма экинчи июньнга дери ррегионубузну жолларында Эс буругъуз, сабийле деген аты бла профилактикалы акция етеди. Аны кезиуюнде сабийлени къатышыулары бла жол транспорт аварияланы санын азайтыугъа эм алагъа чек салыугъа эс бурадыла, сабийлени жанларындан жол жорукълагъа келишгенлерине ол санда. Билим бериу органланы келечилери бла бирге школлада бла сабий садлада сабийлеге жол къоркъуусузлукъну жалчытыу сорууланы сюзгендиле.

                               Разбивка

  Бу кюнледе Нальчикни аэропортундан Тюркге самолетла учуп башлагъандыла. Аны бла жай айлада бизге солуу жерле кенг ачылгъангдыла. Рейсле ыйыкъгъа эки кере боллукъдула.

                       Разбивка

Биринчи июньдан адамгъа бир айгъа жетерик ырысхы елчем есгени бла пособияланы ырысхылары да есгендиле. Ала ючдюле- сегиз жылдан он жети жылгъа дери сабийлеге, ана боллукъ тиширыу эсепге поликлиникада алгъадан окъуна салыннганларына, сакъат сабийге къарагъан атагъа не анагъа. Сез ючюн, ана боллукъ тиширыугъа ол жети минг алты жюз сомду. Сегиз- он жети жыллыкъ сабийлеге, алты минг жети жюз эллю сомдан он юч бла жарым миннге дери.Биринчи телеулени июньда заявка берген юйюрле аллыкъдыла.                             

                         Разбивка

Квадрациклледе экспедицияла бизни жерибизде терк терк боллуучудула. Аны чеклеринде бу кюнледе Минги тауну тегерегинде деген проектге къатышханла курортла бла туризм министри Мурат Шогенцуков бла тюбешгендиле. Экспедицияны уа Альтаир жаш телю клубу министерствону болушлугъу бла бардыргъанды. Аны баш магъанасы, тегерекдеги табийгъатха тюшюнюудю, туугъан жерибизни юсюнден хапар билиу. Бу  кере етген экспедицияда команда алты тарны бла жети къыйын жерни алты жюз километри бла баргъанды.Чегем, Черек бла Малка тарлары бла.Жолну Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз жарашдыргъан эди. Жолоучула министрге кеслерини оюмларын билдиргендиле, сейир шартланы юслеринден хапарлагъандыла.

                           Разбивка

 Ич ишле министерствону следствие комитетини полициячыларыны излеу тинтиу ишлерини чегъанлары ачыкъланнганды. Аны букъдуруп сатыу алыу бла кюрешгендиле. Спиртге суу къошуп,этикеткаланы уа атлары белгили ичгиледен алып жабышдырып тургъандыла. Бу продукция Нальчикни базаларында сатылгъанды. Алай бла келтирилген заранны елчеми эки миллион сомгъа жетгенди.Аманлыкъчыланы юслери бла уголовный ишле жарашдырылгъандыла.

                         Разбивка

Фейк и правда

  Украинлы телеграмм каналланы болмачы хапарлары бла россейли тиширыу энчи операциягъа бурятланы, башкирлени, тувачыланы жиберигиз, алагъа не болса да, жарсырыкъ тюйюлбюз дегенди. В Контакте басмаланнган бу билдириу етюрюк хапарды Отузунчу майда къуралгъан аккаунт жабылгъанды. Сейир этгенлери уа недеди десегиз, социально сетьге кеп болмай къошулгъан адам быллай хапарла къалай жаяллыкъ эди.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Тюбешиулерибиз жарыкъ хапарладан толу болсунла.Сау къалыгъыз.

от admin