Налшыкрэ Антальерэ кхъухьлъатэк1э зэпызыщ1э хьэуа гъуэгу июным и 12-м къызэ1уахащ. Налшык телъэтык1ыу  Тыркум к1уэ кхъухьлъатэр махуэкумрэ тхьэмахуэ махуэхэмрэ к1уэнущ. Махуэку махуэхэм Анталье сыхь.13-м къытелъэтык1ыу, Налшык сыхьэтыр 16.дакъ. 10-м ик1ыу лъэтэнущ. Тхьэмахуэ махуэхэм Анталье къыщытелъэтык1ынур сыхьэтыр 10-рэ дакъ.30-рщ, Налшык щытелъэтык1ыур сыхь. 13-рэ дакъ. 50-рщ Гъуэгумахуэ яжыдо1э гъуэгуанэ теувэну дэтхэнэ зыми.

Хъыбаегъэщ1эхэр ди1эщ

Ныщхьэбэ  сыхь 19-м щ1идзэу Налшык дэт Курзалым концерт щитынущ « Кабардинка» къэрал академическэ къэфак1уэ ансамблым.

Апхуэдэу нобэ  сыхь.16-м ирихьэл1эу Мэлбахъуэ Тимборэ и ц1эр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм « Псэу узыншэу, щхьэпэу куэдрэ» псалъащхьэр и1эу  щ1алэгъуалэм папщ1э къызэрагъэпэщ зэ1ущ1эм фрагъэблагъэ.

 «Ленинград» санаторэмпщыхьэщхьэ  сыхь. 19-м щ1идзэу  Темыркъан Борис и ц1эр зезыхьэ  Къэрал филармонием и артистхэм  « Камератэр» утыку къыщащ1ынущ. 1уэхугъуэхэм я жэрдэмщ1ак1уэр КъБР-м щэнхабзэмк1э и министерствэрщ.

Июным и 16-м  «Уэшхыр зыщэ» Нэш Ричард и 1эдакъэ къыщ1эк1аспектаклыр   Щ.А. и ц1эр зезыхьэ къэрал адыгэ драмэ театрым и артистхэм  къыщагъэлъэгъуэнущ.., щыщ1идзэнур сыхь. 19-рщ.

КъБР-м и 1этащхьэм театр гъуазджэм и 1энат1эмк1э и грантхэр гъэувыным и 1уэхук1э 2011 гъэм и октябрь мазэм КБР-м и Президентым къыдигъэк1а указым ипкъ итк1э ик1и театр лэжьак1уэ гупхэм я творческэ проектхэм къэрал дэ1эпыкъуныгъэ етын мурадк1э, мы гъэм ирагъэк1уэк1а зэхьэзэхуэм кърик1уахэм тету ди рес-кэ л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек театр гъуазджэм и 1энат1эмк1э и грантхэр 1эрагъэхьэнущ къэрал  к1эзонэ щэнхабзэ 1уэхущап1эхэу: Щ.Алий и ц1эр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ тетрым, Кулиев Къайсын и ц1эр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым, Музыкэ къэрал театрым, апхуэдэу Горький Максим и ц1эк1э щы1э Урыс драмэ театрым.

Пц1ым лъакъуэ щ1эткъым – же1э адыгэ псалъэжьым. Ар ик1и пэж дыдэщ, гува щ1эхами пэжыр къыщ1ощыж. Хъыбарыпц1хэмрэ абыхэм япэджэж пэжхэмрэ псалъащхьэм щ1эту .ди микрофоныр хуит худощ1 «Адыгэ псалъэ» газетым къуажэ гъащ1эмрэ экономикэмк1э къудамэм и унафэщ1,журналист Къумахуэ Аслъэн.

от admin