Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и  театр нэхъ  инхэм  театр  гъуазджэмк1э  2022  гъэм   и грантхэр     къызэрахьамк1э    унафэм 1э  щ1идзащ    республикэм и 1этащхьэ  К1уэк1уэ  Казбек.  Илъэс  къэс  къызэрагъэпэщ   зи  хабзэ  зэпеуэм  къигъэлъагъуахэм  ипкъ  итк1э къэрал  дэ1эпыкъуныгъэ  ирагъэгъуэт  театр коллективхэм  творческэ  проектхэр  ягъэзащ1эн  хуэдэу.    Къэбэрдей —  Балъкъэрым  и 1этащхьэм  и  грантхэр  сом  мин  500 500   хъууэ  хуагъэфащащ   Щоджэнц1ык1у  Алий и  ц1эр зезыхьэ  Къэбэрдей къэрал   драмэ  театрым,  Кулиевым и  ц1эк1э  щы1э Балъкъэр къэрал  драмэ театрым,  Горький  Максим и ц1эр  зезыхьэ  Урыс   драмэ  театрым. Къэралым  Музыкэмк1э  и  къэрал  театрым. Итщ  къыдагъэк1а  унафэм.

от admin