Къэбэрдей – Балъкъэрым  и  дохутырхэм дэ1эпыкъуэгъу   дяпэк1э   къахуэхъунущ        санавиацэр. Щ1ып1э   пхыдзам  к1уэн ,  къуршым  насыпыншагъэ  къызыщыщ1ар  к1эщ1у   сымаджэщым  нэгъэсынк1э  къахуэсэбэпын    вертолет  къащэхуащ мы  махуэхэм. Анестезиологхэр – реаниматологхэр  зыхэт медицинэ  отрядым  и  дохутырхэм   фэбжь  къызытехуам,  зи гур  къызэ1ыхьам   щ1ып1эм  деж  к1эщ1у  щадэ1эпыкъуфынущ. Вертолетыр къызэгъэпэщащ  къызэрымык1уэ  къэхъукъащ1эмк1э   автомобильхэм  ит 1эмэпсымэхэм  хуэдэк1э. Аращи   вертолет  к1уэц1ым   ще1эзэфынущ   сымаджэ  хьэлъэм.  Санавиацэмк1э   япэ  вертолетыр  республикэм  къищэхуащ   «Узыншагъэ»  лъэпкъ  проектым и  гъэзащ1эным  хыхьэу.

от admin