Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                                         Разбивка

 Бизни делегациябыз Казбек Коковну башчылыгъында жыйырма бешинчи Петербурглу халкъла аралы экономикалы форумгъа къатышады. Ол он сегизинчи июньнга дери Экспофорум конгрессли кермюч арада  барлыкъды. Бизни программабызны чеклеринде башчыны энергетикалы айныу бла промышленность онгларыбыз соруула бла селешиуле боллукъдула, финанслы аналитикалы жанлы соруула, регионлу аралы бла халкъла аралы байламлыкъла, кооперациялы бла экспорт, инвестициялы онгларыбызны айнытыу. Бу селешиуле отрасльли алчы компанияланы бла регионланы къатышыулары бла етерикдиле, аланы чеклеринде уа келишимлеге къол салынырыкъдыла.

                                                        Разбивка

Россейни ара банкыны бизни республикада белюмюнден билдиргенлерича, тамата телюню финансла билимин есдюрюу проекти бизни регионда социально къоруулау битеу аралада етгенди. Аны жаз башы сессиясында онлайн дерслерине алты жюз сексен кере къарагъандыла. Бу магъаналы проектге уа битеу он юч социально болушлукъ берген арала къатышхандыла. Бу онлайн дерслени баш магъаналары- пенсиялы аллы жыл санлылагъа эм пенсиягъа чыкъгъан телюге финанслы продуктланы юслеринден тынгылы хапар билдириудю, аланы бюгюнлюк финанслы технологиялагъа тюшюндюрюу, ырысхы жаны блат юз оноула этерге юйретиу. Банкны экспертлери бла финанслы рынокну усталары билим бериу вебинарланы кезиулеринде керекли презентацияла этедиле, видеороликле кергюзтедиле,интерактив соруула бардырадыла. Ол дерслеге къатышханла уа, кеслери жанындан лекторлагъа тюзюнлей халда сейирсиндирген сорууларын бераладыла. Аны бла бирге финанслы аманлыкъчылыкъны керюрге эм андан къорууланыргъа болушлукъ игиди. Банкны биздеги белюмюню управляющисини орунбасары Балаланы Расул чертгенича, проектни хайыры бла тамата телю кесини финанслы билимин иги есдюралады.Ала бла бирге  уа социально болушлукъ берген араланы специалистлери да.Эсибизге салгъанларыча, Россейни банкы финанслы билим бериу онлайн дерслерин битеу регионлада бардырады, быйылгъы кюз арты сессиясы уа сентябрь айны ортасында башланырыкъды.

                                      Разбивка

  Россети Шимал Кавказ компанияны биздеги белюмюню специалистлери Зольск бла Бахсан районлада эм Бахсан шахарда электрокючню эсеплеу интеллектуал счетчиклени системаларын орнатыу ишлерин тамамлагъандыла. Бу программаны хайыры бла кеп заманны ичинде биринчи кере эски жиплени алышындырыргъа онг табылгъанды.Битеу да бирге спеуциалистле бюгюннгю кюннге республиканы жеринде отуз жети минг интеллектуал эсеплеу приборла орнатхандыла, узелли подстанциялада информацияны жыйышдырырча алты жюз алтмыш сегиз устройствону, эки мингден артыкъ тутурукъну алышындыргъандыла, эки жюз он жети километр проводну. Жангы терлю счетчиклени аманлыкъчыла алагъа жетмезча салынадыла. Потребительле контролерланы чакъырыргъа не да клиент службалагъа барыргъа керек тюйюлдюле, кемючдюле кеслери алынадыла, аварийли электрокюч ючюлтюу болса уа аны ремонтун терк этерге онг табылады.

                               Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет быйылгъы жылда кесини тохсанжылылгъын белгилейди. Кеп болмай университетде конкурс баргъан эди. Аны юсюнден бусагъатда социально-гуманитар институтну орус бла тыш къыраллы литература кафедрасыны преподаватели ,профессор, филология илмуланы доктору  Кючюкланы Зухра айтады.

                    БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin