Мы зэманым Налшык къалэ гъэмахуэ лагеру 5 щолажьэ.  Ахэр курыт еджап1эу 5-м къыщызэрагъэпэщащ. Гъэмахуэ к1ыхьым абыхэм зыщагъэпсэхунущ, я узыншагъэр щрагъэф1эк1уэнущ еджак1уэу 400-м нэблагъэм. Пщэдджыжьым щыщ1эдзауэ шэджагъуэ нэужь хъуху сабийхэр здэщы1э лагерхэм къэуат зыщ1элъ ерыскъыхэк1- хэмк1э махуэм 2 щагъашхэ. Ц1ык1ухэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр нэгузыужьу ик1и щ1эщыгъуэу ягъэк1уэн папщ1э, лагер къэс езым и программэ и1эжщи, абы тету лэжьыгъэр къызэрагъэпэщ. Нэгузыужь программэхэр къызэрагъэпэщ  зи 1эщ1агъэм ф1ыуэ хэзыщ1ык1 гъэсак1уэхэмрэ егъэджак1уэхэмрэ.Апхуэдэу сабийхэм я нэгу зыщрагъэужь Хьэт1охъущокъуэм  и жыг хадэм , хьэуа къабзэк2э ахэр щобауэ псы, гуэл 1уфэхэм, Налшык къалэ и нэгузегъэужьып1э щ1ып1э дахэхэм зыщрагъэплъыхь. Япэ сменэм иджыри июным и 21 пщ1ондэ зыща1эжьэнущ, я узыншагъэри щрагъэф1эк1уэнущ.

     Редактор: М.Т.Мизова

от admin