Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм. Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щы1эм я щхьэ 1уэхук1э къэк1уахэм я1ущ1ащ щ1ыналъэ 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1 , полицэм и полковник Васильев Сергей.Абы зыкъыхуагъэзащ  Урысей гвардием къулыкъу щащ1эну зи мурадхэм, къэрал к1уэц1 1уэхухэмк1э органхэм щылажьэхэу гвардием хыхьэну хуейхэр.  Урысей  гвардием  щылэьэну  зи  нэ  къик1хэр  щ1алэхэм я закъуэкъым, ат1э абыхэм яхэтщ ц1ыхубз ц1ык1ухэри. 1энат1эхэм я унафэщ1хэм къалэн щащ1ащ зыкъыхуэзыгъэзахэм я упщ1эхэм хэплъэну ик1и дэтхэнэми жэуап пыухык1а иту тхылъымп1э 1эрагъэхьэжыну.

              РЕДАКТОР: М.Т.Мизова

от admin