Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

 Школланы бошай тургъан окъуучуланы бек жууаплы кезиулериди. Аладан иги кесеги экзаменлени берип бошагъандыла, энди уа сагъайып къаллай балла алгъанларын сакълайдыла. Аслам экзаменле орус тил бла математика эм анга дагъыда жетиси къошулуп тынгылы етгендиле. Башха жылладача, быйыл да сабийлени къоркъуусузлукъларына болмагъанча уллу эс бурулады. Правосакълаучу органла харкюнлюк халда экзаменли пунктланы тинтедиле.Насыпха жарсыу ачыкъланмагъанды. Тогъузунчу класслыла берген экзаменлеге къатышханла быйыл кебюрекдиле деп чертедиле. Бир къырал экзаменлени бергенлени айырыулары озгъан жылдача къалгъандыла. Кепле компьютер технологиялагъа эс бургъанларын айтырчады. Экзаменлени ачыкълыкъларын да чертирчады. Бюгюнлюкде жарыкъландырыу министерствода биринчи экзаменлени керюмдюлерини анализлерин этедиле,аны хайыры бла къаллай кемчиликлени кетерирге керегин ачыкълайдыла. Эсибизге салгъанларыча. Быйыл бир къырал экзаменлени терт минг беш жюз сексен сабий береди, алагъа жыйырма юч экзаменли пункт ачылгъанды.

                                       Разбивка

 Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет Россейни бек иги бийик окъуу юйлерини тизмесине киргенине шагъатлыкъ этген документлеге дагъыда бири къошулгъанды. Ол бизни окъуу юйню бийик терюн ачыкълайды. Документге письмода Россейни ректорларыны союзуну президентини кенгешчиси, РАЕКС  рейтинг агентствону генеральный директору Дмитрий Гришанков ректорну ишин болжаллы халда толтургъан Юрий Альтудовну алгъышлагъанды эм бизни окъуу юйню билим бериу системасына бийик багъа бергенди. Бу рейтингни жыл сайын жарашдырадыла, аны быйылгъы жылда керюмдюсю бийик окъуу юйлени алгъа жашаулары онунчу форумда ачыкълагъандыла. Анга уа статистика керюмдюле бла сексен беш минг соруудан сора жыйышдырадыла.Беш арт жылны ичинде университет алчы илму ишлерин кергюзте келеди, бийик рейтингли журналлада басмаланнган ишлерин, бек кенг проектлерин.

                                      Разбивка

   Демография миллет проектни чеклеринде Россейни Президентинде къырал служба илмула  академиясында энчи категориялы адамлагъа къошакъ билим бериу программа жашаугъа кийирилгенди.  Академияны Шимал Кавказ федеральный округда белюмюнде-институтунда анга Ставрополь край,Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес бла Чечен республикала къатышадыла. Аны чеклеринде уа бюгюнлюкде отуз адам билим алалгъанды, алыкъын окъууларын бошамагъанла жюз адам боладыла. Бу билим бериуге округну иш бла жалчытыу аралары да къошулгъандыла. Институтда сейирлик эм  уллу магъаналары болгъан программала жарашдырылгъандыла, ол себепден аны етерге сюйгенле Москвадан, Москва областьдан,Воронежден,Ленинград областьдан окъуна келедиле. Сез обьектлени багъалары эм экспертизалары бла аварийли комиссарланы хазырлау прогарммаланы юслеринден барады. Эсибизге салгъанларыча, Демография миллет проектни иш бла жалчытыу федеральный программаны чеклеринде билим алгъанла федеральный бюджетни хайыры бла окъуйдула. Толу консультацияны алырча телефон номерле кергюзтюледиле- сеги- сексен жети- тохсан юч- отуз юч- он юч- сексен жети, сегиз тогъуз жюз алтмыш эки- ноль он терт- сексен бир- ноль эки.

                           Разбивка

Хурметли жамауат,бизни бюгюннгю къонагъыбыз Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни дизайн колледжини устазы Хаджиланы Залинады. Ол бу кюнледе мында етген ингирни юсюнден айтады.

                 БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin