«Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэкIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ.  Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-нагъуэншагъэм и школ» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Зэпеуэхэм хэтащ республикэм щIэныгъэ курыт щрагъэгъуэт школхэм щеджэ зи ныбжьыр илъэс 13 — 16 ит сабийхэр. Ахэр зэхьэзэхуащ лъэпощхьэпохэр къызэнэкIынымкIэ, мафIэсгъэункIыфI, къару эстафетэ зэхэтхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ.

ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм сабийхэм къыщагъэлъэгъуащ щIыпIэ уздэщыIэр зэхэгъэкIынымкIэ, шатыр гъэувынымкIэ, альпинист Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпурэ бгылъэ щIыпIэхэм дэкIынымкIэ, лъэпощхьэпо IэрыщIхэр къызэнэкIынымкIэ я зэфIэкIхэр.

Республикэпсо зэпеуэм и Iыхьэ псоми нэхъыфIу блэкIауэ къалъытащ Тэрч районым хыхьэ Новая Балкария къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м и «Къаплъэн» командэр. Абы хагъэхьахэм къагъэлъэгъуащ зыгъэхьэзырыныгъэфI зэрабгъэдэлъыр, гупым къыхуагъэува къалэныр Iэзэу икIи псынщIэу зэрагъэзэщIэфыр.

Новая Балкария къуажэм дэт школым и гупыр иджы еплIанэу щIыналъэ зэхьэзэхуэхэм щытокIуэ, 2018 гъэ  лъандэрэ зыри япэ иримыгъэщу. Командэм и унафэщIщ географиемкIэ егъэджакIуэ, гурэ псэкIэ и Iуэхум бгъэдыхьэ Беппаев Хьэрун.

Зэпеуэм щытекIуа гупым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр щихъумэнущ Дагъыстэным щекIуэкIыну Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэм. Шэч къытетхьэркъым Джылахъстэнейм и «Къаплъэнхэр» абы екIуу зэрыхэтынум.

                               Редактор; М.Т Мизова

от admin