Спорт хъыбархэр ;Туапсе пэгъунэгъу Небуг къуажэм щекIуэкIащ «Урыс тенджыз кубок» зыфIаща ныбжьыщIэхэм я топджэгу зэпеуэ.

 Бэлэтокъуэ Марат зи унафэщI «Тэрч» топджэгу клубым зи гугъу тщIы зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщихьащ. 5: 0 –у джылахъстэней щIалэхэм хагъэщIащ Армавир къикIа командэр.

 «ЗэIущIэ гугъу дыдэм ди щIалэ цIыкIухэм «Тэрч» топджэгу гупыр къащытекIуэри, етIуанэ увыпIэр къахьащ», — дыкъыщоджэ Армавир щыщ ди топджэгухэм я хьэрхуэрэгъухэм «Вконтакте» зэпыщIапIэм щаIыгъ напэкIуэцIым.

 Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Тэрч»-р щIышылэми хэтащ Туапсе щекIуэкIауэ щыта «Урыс тенджызым и кубок» топджэгу зэхьэзэхуэм. Ауэ абы щыгъуэ къахьар етIуанэ увыпIэрт. Иджы бжьыпэр зэраубыдамкIэ дохъуэхъу.

Армавир къалэм щекIуэкIащ самбомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмен 700-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ самбистипщI. Зи хьэлъагъыр килограмм 35-м нэблагъэхэм я гупым щыбэнащ Бахъсэн дэт Щауэм и цIэр зезыхьэ спорт школым и гъэсэн Къудей зэкъуэшхэу Ислъамрэ Беслъэнрэ. Спортсмен 50 зыхэта зэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм зэIущIи 8 щезыгъэкIуэкIа Беслъэн зэхьэзэхуэм и дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ. ЗымащIэкIэ медаль зратахэм къакIэрыхуащ етхуанэ хъуа Ислъам. Иджыри зы дыжьын медаль къихьащ килограмм 71-м нэблагъэхэм я деж щыбэна Лэтокъуэ Къантемыр.

Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуигъэхьэзыращ ПщIэнашэ Мурат.

                                                     Редактор: М.Т.Мизова

от admin