Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка                     

Кеп кере билдире тургъаныбызча, къыралыбызны регионларында, ол санда Къабарты-Малкъарда да эки минг жыйырма ючюнчю жылда тапландырылыргъа керекли жерлени айыргъандыла. Бу кюнледе уа къол кетюрюуню ахыр керюмдюлерин чыгъаргъандыла. Аны чеклеринде бизни республикада он беш жер хорлагъанды, аланы тап халгъа келтирирге федеральный казнадан ырысхы белюнюрюкдю.Битеу да бирге уа жыйырма жети аслам адамла жыйылгъан жер кергюзтюлген эди. Къол кетюрюуге бизден жетмиш терт минг адам къатышханды. Хорлагъанланы санында Нальчикни Тарчоков атлы орамында солуу жер, Бахсанда емюрлюк отну къатында парк, Терекдеги, Тырныаууздагъы эм Аргудандагъы паркла, Нарткъалада, Майскеде, Прохладнада, Заюковода, Куркужинде бла Бахсаненокда гитче паркла. Чегемде аллея ишлерикдиле, Къашхатауда уа Мечюланы Кязимни атын жюрютген орамда адамлагъа жаяу жюрюрча жол. Битеу программала Комфортлу шахар онгла федеральный проектни чеклеринде жарашдырылгъандыла.

                                  Разбивка

  Бир къырал экзаменле кеп къалмай бошаладыла. Ала быйыл бек тири етгендиле дерге боллукъду. Иги керюмдюлеге жетишген окъуучуларыбыз да къууандырадыла.Аладан бири Яникой элни орта школуну окъуучусу Гыжгыланы Салимады.Сезню анга беребиз.

                                    БТЗ

                                  Разбивка

Хурметли жамауат. Бюгюн,жыйырма экинчи июньда тередеча, бизни къыралда ол санда республикабызда да эскериуню кюнюн белгилейбиз. Аны чеклеринде эскериуню жау чирагъы Битеуроссей акция етеди. Россейни жер жерлеринде кече тынчлыгъында Уллу Хорламны кюнюн келтиргенлени эскере жау чиракъла жандырадыла. Бу онлайн акциягъа къайсы бирибиз да къатышаллыкъбыз. Бюгюннгю кюннге день памяти.точка рф сайтда виртуальный жау чиракъны жандырып. Эскериуню жау чирагъы акция терели жандауурлукъ акцияны ахыр урумуду. Жыйырма биринчи апрельден къыралны битеу жеринде орамлада къайсы бирибиз да волонтерланы керюрге боллукъ эдик, ала акцияны белгиси бла ол жандауурлукъну билдирип тургъандыла.Аны бла жыйылгъан битеу ырысхыны уа ветеранлагъа саулукъларына къаратыргъа къоратырыкъдыла. Эскериу кюннге жораланып республикабызда бир къауум ишле барлыкъдыла. Мальбахов атлы миллет библиотекада Биз ол кюн билмей эдик деген аты бла эскериуню жау чирагъы акциягъа къошуллукъбуз. Кязимни атын жюрютген библиотекада Уруш жолла жырлары ингир боллукъду, Пачев атлы библиотекада сабий суратланы конкурсу. Кинотеатрлада тематикалы кинола кергюзтюрюкдюле эм башха.

                                разбивка

 Тырныаууздагъы магъадан заводну жангыдан ачаргъа умут кеп жылланы барады.. Шимал Кавказны управлениясы бирлешдирилген институту бу ишлеге деп льгота халда юч процентлик займ берирге хазырды. Проектни Эльбрусметалл акционер общество бардырады, ол кеси да Ростех компаниягъа киреди. Предприятияны ачаргъа эллю беш миллиард сом белюрге тийишлиди. Битеу да бирге уа тогъуз жюз ишчи жер ачыллыкъды. Биздеги магъаданны елчеми къыралны башха регионларындан отуз жети процентге кепдю. Эсибизге салгъанларыча. Комбинат озгъан емюрню отузунчу жылларында ачылгъан эди, аны чеклеринде ачыкъ бла жер тюбю ишле баргъандыла, байыкъландырыу фабрика бла геологланы тинтиу экспедициялары болгъанды.

                                Разбивка

Быйылгъы жылдан къыралыбызны жеринде мирзеуню сатыуну, аны экспортха бла импортха жибериуню жалан да аны ал жолундан жарашдыргъаннга дери ачыкъ тинтиуледен сора эркин боллукъду. Системагъа мирзеуню чыгъаргъанланы, аны иесини, мирзеуню элтгенлени, сакълагъан предприятияланы юслеринден билдириуле кирликдиле, мирзеу партияны бла жарашдыргъандан сора продуктуна, потребитель амалларына къараллыкъды. Алай бла уа къырал мониторинг мирзеуню жыйгъан жеринден потребительге дери  елчемин бла качествосун тинтирикди. Бизнес ачыкъ рыноклу халда ишлеяллыкъды, къырал а регионланы аш азыкъ къоркъуусузлукъгъа къошумчулукъларын кераллыкъды. Системаны урум бла кийирликдиле- биринчи июльдан анда регистрация башланырыкъды.Анга кеси ыразылыкъ бла кирирге боллукъду.Биринчи сентябрьдан экинчи урум башланырыкъды. Ол заманда керюмдюлени кийириу борчлу боллукъду. Бюгюнлюкде система тестли халда ишлейди, ол отузунчу июньда бошаллыкъды.

              Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin