Сыт лъэхъэни 1эщыхъуэхэр бэлэрыгъыркъым.

 «Ленинцы» мэкъумэш предприятэм 1усыпхъэ щхъуант1эр 1уехыж 1эщ гъэхъуным елэжь дэтхэнэ зы 1уэхущ1ап1эми илэсым и к1ыхьагък1э 1эщым ирегъэшх  къэуат зыщ1элъ, витамин зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э гъэнщ1а рапсымрэ къэк1ыгъэ щхъуант1эхэмрэ. Иджы хуэдэ зэманым  псом хуэмыдэу ахэр нэхъ зыхуэсакъыр жэм къашхэрщ.1уэхущ1ап1эм гъэ къэси  джэшхъурейрэ зэнтхъымрэ зыщ1элъу куэду хасэ  . Мы зэманым щ1адзауэ ар кърахьэл1эж, къапщтэмэ, губгъуэм япэу ихьа комбайным зы махуэм хуэзэу тонни 130-м щхьэдэхыу  къех ик1и ар занщ1эу 1эрагъыхьэ жэм къашу я1э фермит1ым. 1усыпхъэ щхъуант1эм куэд мыщ1эу къахэхъуэнущ пасэу зыкъэзыужь гибрид нартыхури. Иджыпстук1э апхуэдэ лэжьыгъэхэр къыщрахьэл1э  Котляревскэм.

, Александровскэм, Новоивановскэм я мэкъумэш – фермер 1уэхущ1ап1эхэми. А щ1ып1эхэр тэфэтесу зэрыщытым къыхэк1ыу мэкъуагъуэри щынэхъ пасэщ.Техникэхэмрэ дагъэгъэсыныпхъэхэмк1э зэхурикъуу  къызэгъэпэща  1эщыхъуэхэм я гуращэщ  зыхуагъэувыжа п1алъэм ф1амыгъэк1ыу лэжьыгъэ псори  кърахьэл1эну.

                  

«Егъэджэныгъэ 1энат1эр егъэф1эк1уэн» къэрал программэм и ф1ыгъэк1э мы илъэсыр и к1эм нэсыху КБ-м школищ щаухуэнущ, еджак1уэу 1. 700 щ1эхуэн хуэдэу- жи1ащ КъБР-м егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэм я 1уэхухэмк1э министр Езауэ Анзор. Абы тра- гъэк1уэдэн папщ1э федерал бюджетым ахъшэу сом зы мелардрэ мелуан 280-рэ къыхухигъэк1ынущ. Къэрал зэгуры1уэныгъэм ипкъ итк1э. ухуэныгъэхэр дызыхуэк1уэ декабрь мазэм  зэф1агъэк1ын хуейщ.

Спорт.  Тренер ц1эры1уэ«Рахлин Анатолий и кубок» зыфIаща дзюдомкIэ ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ  Санкт-Петербург щызэхэтар  къызэрагъэпэщащ «ищхъэрэ къалащхьэм» щекIуэкIа 25-нэ Дунейпсо экономикэ форумым и дэIэпыкъуныгъэкIэ.

Зэпеуэхэм хэтащ Сербием, Белоруссием, Монголием, Узбекистаным, Донецк ЦIыхубэ Республикэм, Къэзэхъстаным, Къыргъызым, Урысей Федерацэм и щIыналъэ 37-м къикIа дзюдоист 500-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Жэмыхъуэ Марат спортсмен 70-м щIигъу зыхэта килограмм 73-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я гупым щригъэкIуэкIа бэнэныгъэ гуащIэм домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ.

Рахлин Анатолий Урысейм щIыхь зиIэ и тренерщ, физическэ щэнхабзэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. И тренер лэжьыгъэ лъэхъэнэм къриубыдэу абы дзюдомкIэ спортым и мастери I00-м щIигъу игъэхьэзыращ,  Щэнейрэ Европэм и чемпионатым щытекIуа Совет Союзым и цIыхубз командэ къыхэхар игъасэу лэжьащ.

от admin