Урысейм  Щ1алэгъуалэм  и  махуэр  гъэлъап1эным теухуа  гуф1эгъуэ   1уэхугъуэхэр  щызэхэтынущ къэралым  и щ1ыналъэу  10-м.  Гуф1эгъуэхэр  щызэхаублэнущ  Мэзкуу, Калининград , Къазань, Владивосток , Махъэчкъалэ,  Нижний Новгород , Мурманск , Красноярск , Екатеринбург къалэхэм  Кърымым  и Тарханкут  щ1ып1эм.   Федерацэм   щ1алэгъуалэм   я   1уэхухэмк1э  и  агентствэм  къэралым  и щ1ыналъэ  зыбжанэм я  правительствэхэм  я  дэ1эпыкъуныгъэк1э   къызэригъэпэщынущ  зэхыхьэшхуэхэр, апхуэдэу  программэр зэхагъэуващ  ныбжьыщ1эм   я  къэухьым  зэрызэрагъэужьын ..  1уэхущ1ап1эрэ  предприятие   нэхъ  инхэм  стажировкэ   зэрык1уэн,  жэрдэмщ1ак1уэ  зэгухьэныгъэхэм  зэрыхыхьэн   хъыбархэм   зыхагъуазэфын  хуэдэу. Щ1алэгъуалэр  хэтыфынущ  1эщ1агъэл1  къэзылъыгъуэхэм  я  жэрмык1эм,  я1энущ  1эмал       гъэмахуэ  лъахъэнэм  дэлажьэн  теухуауэ  1уэхущ1ап1эхэм  гуры1уэну. Фестивалым  къриубыдэу   къэралым  и   компания .  предприятие   нэхъ  инхэм  къыхахынущ  лэжьак1уэхэр.  Зэ1ущ1эхэр  тегъэуп1э   яхуэхъунущ  ныбжьыщ1эхэм,  абыхэм  къыхузэрагъэпэщынущ   концертхэр,   пшыхь  дахэхэр, я  пащхьэ  зыкъыщагъэлъагъуэнущ  музыкантхэм,   усак1уэхэм,  къафак1уэхэм..  Фестивалым  иримыхьэл1эфхэми   я  махуэшхуэр   къуек1уу  къыхузэрагъэпэщынущ. Зэхыхьэхэм  и  пычыгъуэхэм  щеплъыфынущ   В Контакте   соц  сетым   росмолодежым  и  сайт  напэк1уэц1ым.  

Бахъсэн   муниципальнэ  щ1ыналъэ администрацэм \ куейм   щыщ  унагъуи  10-м щратыжащ  псэуп1э унэ къэщэхун,  унэ лъапсэ  ухуэным    социальнэ  дэ1эпыкъуныгъэмк1э щыхьэт  тхылъхэр. «Псэуп1э»  лъэпкъ  проектым  и   зы  1ыхьэу  Урысей Федерацэм и ц1ыхухэр  Езэгъырагъ  псэуп1эрэ коммунальнэ  1уэхутхьэбзэк1э  къызэгъэпэщыным»  теухуа  къэрал  программэм   и  гъэзащ1эным  къриубыдэу   зэхаублащ  мы  1уэхугъуэр . Сертификатхэр  зы1эрагъэхьэжахэр   Хьэтокъущыкъуей,  Къулъкъужын Ищхъэрэ, Ислъэмей, Псыхъурей щыщ    ветеран   зыщ1эс,  сабий  ныкъуэдыкъуэ  зи1э унагъуэхэращ. Бахъсэн  куей муниципальнэ  щ1ыналъэм и  администрацэм   зэрыжа1эмк1э,  мыпхуэдэ  социальнэ  дэ1эпыкъуныгъэ  иужьрей   илъэситхум  хуащ1ащ  щ1ып1эм   щыпсэу ц1ыху 33-м.   

Республикэм  щок1уэк1 зи ныбжь нэса щIалэхэр дзэ къулыкъум  дэгъэк1ыным  пыщIа  Iуэхухэр. Я узыншагъэкIэ,  нэгъуэщIк1э  хуэк1уэр    армэм  дашынущ      «Дзэ къулыкъумрэ   абы  ехьэл1а къалэнхэр  гъэзащ1энымрэ»  Федеральнэ хабзэм  и гъэзащ1эным  ипкъ  итк1э.  Къэбэрдей – Балъкъэрым   и дзэ комиссариатым  апхуэдэу армэм  ираджэр  къулыкъум  пхык1ауэ  мазищ,   зы илъэс,   илъэсищк1э   контракт  зэгуры1уэныгъэк1э  к1уэнухэр.   Къагъэщ1ынущ    «Къэбэрдей – Балъкъэр»  ф1эщыгъэр  зезыхьэ  42- нэ   мотострелковэ  дивизия.  Упщ1э  зи1эхэм   зыхуагъазэ  хъунущ  Республикэм и  дзэ   комиссариатым   и   щ1ыналъэ  комиссэхэм,  е псалъэ  хъуну щ   91-44-65  телефон  номерымк1э.

   Россельхознадзорым     Кавказ  Ищхъэрэмк1э  и Щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   и нэ1э тригъэтщ   Къэбэрдей — Балъкъэрым    къыщагъэк1а   туя,псей,  клен жыгхэр,  удз   щхуант1эхэр  щэхуак1уэм  я  деж   зэрырагъашэ  щ1ык1эм.  Жыгыщ1эхэр   1эрагъэхьэр  Мэзкуу  къалэ ,  Мэзкуу  щ1ыналъэм  .Краснодар,  Армениям  щыщ  унэт1ныгъэмк1э  лажьэхэм. Къэк1ыгъэ  мини 5  нэблагъэм   1эщагъэл1хэр   еплъащ  уз хэт  теухуауэ.    1уэхугъуэр  хуэунэт1ащ  жыгым  и ф1агъ —  и  куэдагъ ,  узыншагъэм  зэран  хуэхъурэ,  къыздыщагъэк1а  — здышрагъэк1    ехьэл1ауэ  1уэхур  на1уэу щытыным.  

« Ростелеком «1энат1эм,   Щ1ып1эр бжыгъэр  зи  лъабжьэ  лажьэк1эм  техьэнымм     къриубыдэу,   Оптикэ инфраструктурэк1э  къызэрагъэпэщащ республикэм    и  жылагъуэу  6-р.  Абы  ехьэл1ауэ   Шытхьэлэ,  Мэрзэхъу,  Анзорей,  Шэрэдж  Ищхъэрэ, Котляревскэ, Александровскэ   жылагъуэхэм  щаукъуэдиящ  опто — волокно  линия,    унагъуэ  мин  5 зэрызэлъагъэ1эсыфынур .   Апхуэдэу щ1ып1эм щыпсэум  ягъуэтынущ 1эмал      интернет  псынщ1эр  и лъабжьэу  , телевидениер ягъэлажьэн    видео к1элъыплъыныгъэхэр   ирагъэк1уэк1ыну. Ростелекомым  и  Къэбэрдей-Балъкъэр   къудамэм  и унафэщ1  Хъут1э Залим  зэрыжи1эмк1э,   гъэ  к1уам  унэт1ыныгъэмк1э  къызэщ1рагъэубыдат  хьэблэщ1эми,  щ1ым  щыт   унэми   мини  8 хуэдиз.  Мы  гъэм  опто – волокно  хущ1ашащ Зэикъуэ,  Брамтэ  хьэблэ  дэс  унагъуэ мин  4-м.  Зэман  гъунэгъум  я  мурадщ   жылагъуэу  5-м  щыпсэум  иджырей  технологиямк1э  лажьэ  интернет   1эрагъэхьэну.

от admin