Метр 3.500-к1э 1уащхьэмахуэ щыгум   дэк1ыу лифт яут1ыпщащ. Азаурэ к1апсэ гъуэгум и япэ теуэгъуэмрэ зэпызыщ1э лифтымк1э зек1уэнущ сэкъат зи1эхэр, пенсэм к1уахэр, сабийрэ ахэр къызэрырашэк1 гу ц1ык1у зи гъусэ адэ-анэхэр. «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционр зэгухьэныгъэм хъыбар къызэрыдигъэщ1амк1э, 2023 гъэм апхуэдэ лифтхэр иджыри щаут1ыпщынущ «Кругозор» -«Мир» к1апсэ гъуэгум и станцит1ми.Абыхэм я сэбэпк1э Кавказ къуршым и щ1ып1э телъыджэхэм хуиту зыщаплъыхьынущ нэхъапэк1э апхуэдэ 1эмал зимы1а ц1ыху куэдым. 2021 гъэм и ноябрь мазэм щегъэжьауэ 2022 гъэм  июлым и 4  –м  нэсыху, зэи къэмыхъуауэ, 1уащхьэмахуэ и лыжэ къэжыхьып1эхэр зэ1ухауэ щытащ, уэсыр кууэ ик1и зэман к1ыхьк1э зэрытелъам и ф1ыгъэк1э. А п1алъэм къриубыдэу абы зыгъэпсэхуак1уэу щы1ащ илъэс блэк1ам нэхърэ процент 67-к1э нэхъыбэ.

Сабийхэр гъуэгу хабзэм хуаущий.

Налшык балигъ мыхъуахэм я 1уэхухэмк1э и инспекторхэм « Гъуэгум зэрыщызек1уэ хабзэхэр-сабийхэм папщ1э» 1уэху щхьэпэхэр ирагъэк1уэк1.Абы ипкъ итк1э полицейхэр  сабий садхэм п1алъэ-п1алъэк1эрэ мак1уэ, абыхэм я гъэсэнхэм  гъуэгум зэрыщызек1уапхъэ хабзэхэм щахутопсэлъыхь.Полицэм и лэжьак1уэхэм сабийхэм ягу къагъэк1ыж гъуэгум щызек1уэ хабзэхэм утетмэ , фэб- жьхэм пэ1эщ1э узэрыхъунур, я ныбжьэгъу ц1ык1ухэри насыпыншагъэм щахъумэфу егъэсэнымк1и.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум и щIыхькIэ, мы гъэм и август мазэм  Урысейм и щIыналъэхэм щыщ альпинисти I00 Iуащхьэмахуэ дэкIынущ, «Эльбрусиада-I022» проектым хыхьэу. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм альпинизмымкIэ и Федерацэм, КъБР-м и Правительствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Бгым дэкIыну альпинистхэр къыхахынущ ахэр Iуэхум зэрыхуэхьэзырыр тещIыхьауэ. КъищынэмыщIауэ, абыхэм медицинэ тхылъ къыIахынущ, спортым хэтыну хуит  зэращIым теухуауэ. 

КъызэрыхагъэщамкIэ, ахэр бгым дашынущ Iуащхьэмахуэ лъапэ илъэс куэд щIауэ щылажьэ, Iуэхум хуэIэижь IэщIагъэлIхэм, зы цIыхум хуэзэу  нэхъ мащIэу цIыхуищ егъэбыдылIауэ.  Ахэр тхьэмахуэкIэ Iуащхьэмахуэ щыIэнущ: махуищыр траухуэнущ щIыпIэм и хьэуам есэным. Зы махуэ хухахынущ бгым и лъагапIэм нэху къыщекIыным,  адэкIэ бгыщхьэм дэкIынурэ Iуэхур и кIэм нагъэсынущ. Альпинистхэр дэкIынущ Чегет, Iуащхьэмахуэ лъагапIэхэм. Дунейм и щытыкIэм елъытауэ, «Эльбрусиада-2022» Iуэхум и программэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ.

   Дзэ  къулыкъум  теухуауэ  щы1э  къэрал  законым ипкъ итк1э, Къэбэрдей- Балъкъэрым  и  военкоматым  жэрдэм  ищ1ащ  армэм  щы1а,  запасым  щыс  ц1ыхухэм зэгуры1уэныгъэ  ярищ1ыл1эну. Зэгуры1уэныгъэм  лъэныкъуит1-

ми  я  арэзыныгъэ  зэрыхэлъымк1э  тхылъымп1эм  1э   традзэнущ. Ахэр  хагъэхьэнущ 42-нэ  фочауэ  дивизэм  хиубыдэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» зыф1аща  полкым . Дзэм  къащтэнур  сержантхэмрэ  офицерхэмрэщ. Зэгуры1уэныгъэр  лъэныкъуит1ым  зэращ1ыл1э  хъунущ  п1алъит1к1э- япэ  п1алъэр  мазищ,    ет1уанэр-  илъэс е илъэсищ.  Дзэ  къулыкъум  к1уэну мурад зыш1ахэм  зыхуагъазэ  хъунущ   щыпсэу  щ1ып1эм  щы1э  военкоматхэм е  мыпхуэдэ  телефонк1э: 91-44-65  

от admin