« Аэрофлот» авиакомпанием  и жэрдэмк1э,  « Налшыкрэ-Мэзкуурэ» зэпызыщ1э хьэуа гъуэгум лэжьэн щ1идзэжынущ июлым и 1-м щегъэжьауэ.Зэраубзыхуамк1э, кхъухьлъатэр махуэ къэс  Мэзку лъэтэнущ. Мы зэманым Налшык кхъухьлъээтап1эм телъэтык1ыу  Санкт-Петербург къалэм махуэ къэс мак1уэ. Апхуэдэу « Победа» авиакомпанием и кхъухьлъатэр Налшык ик1ыу Мэзку 6 мэлъатэ.Нэхъэпэ1уэк1э хъыбар къыдагъээщ1ауэ зэрыщытащи,  Урысейм и къухьэп1э аэропортхэм ящыщхэм июлым и 1-м щегъэжьауэ сентябрым и 30 пщ1ондэ кхъухьлъатэр ягъэк1уэнукъым.Ахэр: Краснодар, Симферополь, Анапэ, Геленджик, Дон 1ус Ростов, Воронеж къалэхэрщ. А лъэныкъуэхэмк1э июлым и 1-м щегъэжьауэ сентябрым и 30 пщ1ондэ билет къэзыщэхуахэм 1ахыжынущ, хуейуэ щытмэ нэгъуэщ1 лъэныкъуэк1э зыунэт1ыну зи мурадхэм билетхэр хуахъуэжынущ.

                Редактор: М.Т.Мизова

от admin