КъБР-м и Лъэпкъ музейм ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым а IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат На-куэ Феликс щратащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щахъумэну. Ар ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык къыхуагъэфэщащ.

— Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ тхыдэ мыхьэнэшхуэ зи Iэ махуэщ нобэ, —  жиIащ и КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. — ТекIуэныгъэм и сэшхуэр КъБР-м и Лъэпкъ музейм щахъумэну къахьащ. Ар республикэм, Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ щIэбэна лIыхъужьхэм я тхыдэм щыщ Iыхьэщ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ мыкIуэдыжынщ.

ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щагъэтIылъащ музейм ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым.

Къумахуэ Мухьэдин жиIащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр Налшык къалэм къыхуагъэфэща Хэку зауэшхуэ орденым дэщIыгъуу зэрахъумэнур.

          Редактор: М.Т.Мизова

от admin