Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэмрэ рейдхэр щрагъэкIуэкIащ цIыхухэр нэхъ дэзыхьэх, куэдым зыщагъэпсэху псыхэм. Абыхэм ящIыгъуащ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм цIыхухэм я шынагъуэншагъэр псы объектхэм къыщызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэр  Шэрэдж районым мафIэсым кIэлъыплъынымкIэ и къэрал инспекторыр.

«Гуэл щхъуантIэхэм», Аушыджэр къуажэм щыIэ псы пщтырхэм абыхэм псалъэмакъ щхьэпэхэр щыдрагъэкIуэкIащ щIыпIэм щыпсэухэм, апхуэдэуи зыгъэпсэхуакIуэ къэкIуахэм.

Абыхэм гулъытэ хуащIащ псыхэм шынагъуэншагъэр къызэрыщызэгъэпэщыпхъэм, зызыгъэпскIхэм е псы Iуфэм зыщызыгъэпсэхухэм зыгуэркIэ фэбжь ягъуэтмэ, апхуэдэхэм деж япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыратым.

— Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэм тетынырщ езы цIыхуми, и Iыхьлыхэми я гъащIэри, я узыншагъэри хъумэным и джэлэсыр. Насыпыншагъэ фыхэмыхуэн папщIэ чэфу псым зыщамыгъэпск1ыну, зыщымыгъуазэ щIыпIэхэм деж зыщыщIамыгъэмбрыуэну, сабийхэр я закъуэу псыхэм ямыутIыпщыну, — къыхураджащ полицэм и лэжьакIуэхэм зыгъэпсэхуакIуэхэр.

           Редактор: М.Т.Мизова

от admin