Нальчикден селешебиз. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                           Разбивка

 Жаш телюню Битеуроссей кюнюню чеклеринде республиканы башчысы Казбек Коков жаш алимле бла бизнесменле, врачла эм устазла, спортчула бла культурада уруннганла, грант конкурслада бла школ олимпиадалада хорлагъанла, башчыны саугъасына тийишлиликле, волонтерла бла жер жерли администрацияланы депутатлары, блогерле, башчыда жаш телю политика советни келечилери, республиканы жаш алимлерини совети, жаш телю Правительствону членлери бла тюбешгенди. Анга жарыкъландырыу бла илму министри Анзор Езаов бла жаш телю ишле жангы министри Азамат Люев къатышхандыла. Казбек Коков барысын да ариу байрам бла алгъышлагъанды, Россейни Президенти Владимир Путин жаш телю ишлени къырал политикалы ал сатырлы терге чыгъаргъанын эскертгенди. Бизни къыралда деп чертгенди башчы жаш телюню жапшауун алгъа тири элтирча кеп жангы проектле къураладыла. Къабарты-Малкъар битеу да бирге ол ишледен артха къалмайды. Бюгюнлюк чакъырылыулада,дунияда бола тургъан кемчиликледе бла осал ишледе биз бирге болуп, аладан чыгъарыгъыбызгъа ышанама дегенди. Ызы бла башчы жангы министр бла шагъырейлендиргенди. Барысы бирге башламчылыкъ бла толтуруу органны иши сорууланы сюзгендиле. Энчи профильли министерство дегенди Казбек Коков жаш телюню сейирсиндирген сорууланы тамамларыкъды, аны бла къаты байламлыкъ жюрютюрюкдю, жаш телюню сейирлерин толтуруучу органлада кергюзтюрюкдю. Иш бек кепддю эм магъаналы. Аланы тийишли терде бардырырча уа иги команда керегин унутургъа жарарыкъ тюйюлдю. Тюбешиуде кеп соруулагъа да тынгылы жууапла берилгендиле.

                                     Разбивка

Алайды да, тюнене къыралыбыз Россейни жаш телюсюню кюнюн белгилегенди. Аны чеклеринде Нальчик шахарны администрациясыны физкультура, спорт бла жаш телю ишле управлениясы ара шахарны паркында бек ариу байрам къурагъан эди. Шахматлы юйчюкню къатында майданда концерт болгъанды, анга тепсеу бла жыр колелктивле къатышхандыла. Ызы бла шахматла эм шашка эришиуле етгендиле. Квест оюнланы уа жаш адамла арт заманда бегирек сюедиле. Айхай да, есе келген къызлагъа бла жашлагъа кеп алгъыш сезле айтылгъандыла да, ала барысы да толсунла дерге сюебиз.

                                 Разбивка

  Сиз жангы хапарлагъа тынгылайсыз. Июньну бу кюнлеринде Россейни Президентинде къырал Советни президиумуну жыйылыуунда къырал таматагъа къурулуш отрасльде бла коммунал мюлкде эки минг отузунчу эм прогноз бла отуз бешинчи жылгъа айныу стратегия кергюзтюлген эди. Аны баш магъанасы отузунчу жылгъа миллет керюмдюлеге бла стратегиялы соруулагъа жетишиудю.Аланы уа, барыбыз да билгенден Владимир Путин салгъанды. Ол ишлени кезиулеринде комфортлу, адамланы тынчлыкълы жашауларына эс буруллукъду, бийик технологиялы бла конкурентли къурулуш бла жашау журт коммунал мюлкню къурау, тегерекдеги къудуретге андан заран келтириуню азайтыу эм башха. Къабарты-Малкъарны къурулуш бла коммунал мюлк министерствосу бу шартла бла байламлы жашау журт бла шахар онгла эм Экология программаланы жашаугъа кийиреди. Жашау журт бла жалчытыу эм адамлагъа коммунал болушлукъну тап халда бериу программаны чеклеринде жыйырма бешинчи жылгъа дери эки минг жети жюз квадрат метр жашау журт ишленирикди. Жашау журт регионлу проектге белюнюрюк ырысхыны елчеми эллю жети миллиард терт жюз миллион сомду, андан эллю беш миллиард жети жюз миллион сому бюджетден тышында ырысхыды, ал сатырлы проектлеге къоратылады. Аны бла бирге жашау журт бла таза суу регионлу проектле бла федеральный бюджетден ырысхы да белюнеди. Эки минг жыйырма экинчи жыйырма бешинчи жыллада планда он тогъущ суу обьектни къурулушу бла реконструкциясы бардыла, алагъа деп бир миллиард эки жюз миллион сом къоратыллыкъды. Быйылгъы жылда Бахсандагъв къауумлу суу ызны тартып башлагъандыла,ол келир жылда тамам болургъа керекди. Багъасы инфраструктуралы бюджет кредитле бла эки миллиард сомдан атлайды. Быйылны биринчи кварталына эки минг он тогъузунчу эыйырма ючюнчю жыллада кергюзтюлген аварийли юйледен тынгылы фатарлагъа кечюрюу программа бошалгъанды. Жыйырма бешинчи жылгъа дери регионлу адресли программа жарашдырылгъанды. Аны бла жыйырма бешинчи жылны биринчи сентябрине минг сегиз жюз жыйырма юч адам ахшы фатарла къоллу боллукъдула. Комфортлу шахар онгла программа бла жыйырма тертюнчю жылгъа эки жюз он алты жерге тынгылы къараллыкъды, алты жюзге жууукъ арбазгъа. Экология регионлу проектни чеклеринде къаты коммунал отходлагъа контейнерле алынадыла.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Жарыкъ кюнлю болугъуз.

Нальчикден селешебиз.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                               Разбивка

  Россейде къырал школланы барасында да бирлешдирилген алтын стандартла боллукъдула. Аны хайыры бла билим бериу кенгликни тутхучлу этерге муратлыдыла, системалы халгъа келтирирге эм школ программаны ата аналагъа, кимге да болсун ачыкъ этерге, школланы юйретиу жаны бла ишлерин тапландырыргъа. Аны бла бирге къайсы билим бериу  учреждение да  окъутууда инновациялы жангы мадарла кийираллыкъдыла, программалагъа къошаргъа эм аланы айнытыргъа. Ма бу шартланы эсге ала Къырал Думада Россейде билим бериуню юсюнден законнга тюрлениуле жарашдыргъандыла.Жарыкъландырыу министерство анга ыразылыгъын билдиргенди. Бу закон окъуу программаны юсюнден айтады, анга рекомендациялы халгъача къарайды, энчи затла болмагъанларын ангылатады. Окъуу китапланы жарашдырыуну эм аланы магъаналарыны юслеринден борчлулукъну жарыкъландырыу министерство жалчытырыкъды. Арт заманда окъуу китапла кепдюле, бир ненча жылдан жангылары чыгъадыла. Устазла кеслерини календарь тематикалы планларын дайым жангыртып турургъа борчлудула. Сабий бир школдан башхасына кечсе, билим алыргъа къыйын болады. Жангы бирлешдирилген программа уа окъуучуланы, устазланы да болумларын тынчыракъ этеригине ышанырчады.

                      разбивка

Россейни пенсиялы фонду билдиргенича. Сабийлерине ауукъ заманны закон бла къарагъан тиширыулагъа пенсияларын жарашдыргъанда  тюзюнлей халда пенсиялы балла къошуладыла. Бюгюнлюкде ишлеген жорукъла бла сабийге къарагъан кезиу ананы стажына барады эм пенсиялы коэффициентлерин кебейтеди. Фонд ол билдириулени ЗАГС органладан алады, сабийлеге берилген телеулени билдириулеринден. Алай бла быллай информациялы байламлыкъ бла озгъан жылда пенсиялы фонд терт миллион жети жюз тиширыуну лицевой счетларын толтуралгъанды. Эсибизге салгъанларыча, сабий туугъандан жыл бла жарым заманнга эки сау жети онлукъ пенсиялы коэффициент къошулады. Экинчи сабийге къарагъанда беш сау терт онлукъ коэффициент, ючюнчю бла тертюнчю сабийлерине къарагъанлагъа бир бла жарым жыл стаж эм сегиз сау бир онлукъ пенсиялы коэффициент. Алай бла терт сабийни анасы жыйырма терт сау юч онлукъ пенсиялы коэффициент къоллу болады.Ол а пенсиялы жыл саннга жетишеди. Ол балла сабийлени аталарына да къошулургъа боллукъдула деп чертиледи билдириуде.

                                                Разбивка

Ич ишле министерствону Къабарты-Малкъарда Управлениясыны полициячыларыны тинтиу излеу ишлерини чеклеринде Россейни уголовный кодексине тийишлиликде этил спиртни эркинликсиз хайырланыу эм сатыу алыу деген статьясы бла Бахсан районда жашагъан жыйырма жети жыллыкъ жашны аманлыкъчылыкъ иши бла уголовный иш ачылгъанды. Хатуей элни административ участкасында баргъан тинтиу ишлени кезиулеринде Лескен районну полиция белюмюню участка келечилери бир юйню арбазында уллу мешина сюелгенин кергендиле. Юй иеси ангылатханыча. Транспорт ол танымагъан адамныкъыды, мешина бузулуп ауукъ заманнга тилеп салгъанды дегенди. Полициячыла мешинаны тинтгенде анда жыйырма бир минг литрли спирти болгъан заты бла  цистерна табылгъанды, аны багъасы бир миллион сомдан атлайды. Ызы бла уа полициячыла мешинаны иесин тапхандыла. Бюгюнлюкде уголовный иш жарашдырылып сюдге жиберилгенди.

                                 Разбивка

 Фейк и правда

Украинлы телеграмм каналларыны болмачы хапарлары бла Россей дефолтха бек жууукъ тургъанды.Ол тыш къыраллы борчу бла ачыкъланады. Бюгюнлюкде къырал облигацияла бла бизни къыралыбыз жюз миллион доллар телеялмай турады. Ангылатханларыча. Тыш къыраллы борч бла дефолт болур амалы жокъду. Россей кесини борчун сомла бла толтурады, нек дегенде европалы къыралла ол халгъа кеслери келтиргендиле. Жыйырма ючюнчю июньда финансла министерствосу еврооблигацияланы тутханлагъа телеуле этгенди, аны елчеми он эки бла жарым миллиард сом болгъанды. Март айдан бери бу етюрюк хапарланы жайгъанлары бла ангылатыула эте келедиле. Техникалы дефолт болса сез ючюн ол бек биринчиден тыш къыраллы кредиторлагъа аман боллукъду деп да эскертедиле.

                          Разбивка

 Бу кюнледе мешина жолларыбызда Ичип руль артына олтургъан водитель деген профилактикалы рейдле етгендиле. Аны кезиуюнде автоинспекторла ичген эм правалары болмагъан къыркъгъа жууукъ водительни тохтатхандыла. Жол патруль службаны энчи стоянкасына отуз беш мешинаны салгъандыла.быллай чеклеге жетдирмейик.   Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Сау къалыгъыз.           

  

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

Самозанятость- ез тилибизге кечюргенде- кесибиз иш ачхан амал..арт заманда аны бла кепле хайырланадыла. Бу амалны баш шарты- биз кесибизге хайыргъа ишлегенибизди, болушлукъгъа адам алмай, тамата аллыбызда турмай. Кеслери иш ачханла ала суратчыла, сабийге къарагъанла, парикмахерле, жюк ташыгъанла, ремонт бла кюрешгенле. Алагъа деп къыралыбыз болушлукъгъа энчи налог система да кийиргенди. Аны бла хайырланырча алыннган ырысхы эки миллион терт жюз мингден кеп болмазгъа керекди. Кеси ишибизни ачарча Мени налогум деген приложенияда регистрация этилирге керекди. Бизни республикада  быллай иш бла кюрешгенлерибизге Мени бизнесим деген ара болушлукъ береди, сез ючюн быйылгъы жылны озгъан кезиуюнде аллай болушлукъну жюз отуз беш адам алгъанды. Алчы болушлукъдан бири чыгъарылгъан продукцияны сатыугъа бурулгъаныды, рекламалы ишле. Бу арада кеслери иш ачханлагъа консультацияла да бередиле, билимлерин есдюрюрге болушадыла, андан сора тийишли сертификатла къоллу боладыла. Бу ара ишчи кюнде ачыкъды. Аны телефон номери сеги- сегиз жюз-эки жюз жыйырма эки-эллю бир- ноль жетиди.

                                     Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетини илму библиотекасы жарыкъландырыу министерствону кепфункциялы жаш телю арасыны къошумчулугъу бла  къурап  Россейни къоруулау министерствосуну ара аскер тенгиз музейини экскурсоводуну Константин Коломиецни дистанциялы илму билим бериу лекциясы етгенди. Ол Петр биринчини ючжюз эллю жыллыгъына жораланнганды. Лекциягъа тыш къыраллы студентле, бийик билим школуну окъуучулары, педагогика колледжни бла искусстволу къырал институтну студлентлери да тынгылагъандыла. Алагъа бу музей бек эртте ачылгъанладан бири болгъанын билдиргендиле, аны коллекцияларында жети жюз мингден аслам зат сакъланнганын, кемелени бла авиацияны эки минг модельлери. Лекцияны ахырында стулдентле ол бек сейир болгъанын чертип ыразылыкъларын билдиргендиле.

                                  Разбивка

Маданият жашауубуздан. Мария бла Виктор Котляровланы басма юйлеринде кеп болмай Къабарты-Малкъар- табийгъатлы курорту, битеуроссей саулукъ сакълау жери, туристли Мекка деген аты бла экитомлукъ суратлау альбом чыкъгъанды. Ол бизни республиканы жюзжыллыгъына жораланады. Суратланы белгили дизейнер Жанна Шогенова жарашдыргъанды. Быллай альбом ары дери бир заманда да чыкъмагъанды деп ышандырадыла- эки жюз къыркъ бетде Нальчик курортну историясы кергюзтюледи, туризм къалай айныгъаны.Аны аллында башчы Казбек Коковну сезлери басмаланадыла- болмагъанча къайытарылмазлыкъ табийгъаты бла, саулукъгъа сейирлик жерлери бла, къонакъбайлыгъы бла шуехлукъ терю бла. Къысхасы- айтхандан эсе, керген игиди да, альбомну къолубузгъа алып, жашагъан жерибизни ариулугъуна тюшюнейик.

                        Разбивка

Хурметли жамауат, бюгюн он жети сагъат отуз беш минутда Билим жашау деген бериуюбюзде сез Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде бла аны колледжлеринде абитуриентлени документлерин алыу кампания башланнганыны юсюнден барады. Бусагъатда андан бир кесегин эшитдирирге сюебиз. Сезню педагогика колледжни директоруну орунбасары Къудайланы Мариямгъа беребиз.

                     БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз. Кюнюгюз жарыкъ болсун.

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

Самозанятость- ез тилибизге кечюргенде- кесибиз иш ачхан амал..арт заманда аны бла кепле хайырланадыла. Бу амалны баш шарты- биз кесибизге хайыргъа ишлегенибизди, болушлукъгъа адам алмай, тамата аллыбызда турмай. Кеслери иш ачханла ала суратчыла, сабийге къарагъанла, парикмахерле, жюк ташыгъанла, ремонт бла кюрешгенле. Алагъа деп къыралыбыз болушлукъгъа энчи налог система да кийиргенди. Аны бла хайырланырча алыннган ырысхы эки миллион терт жюз мингден кеп болмазгъа керекди. Кеси ишибизни ачарча Мени налогум деген приложенияда регистрация этилирге керекди. Бизни республикада  быллай иш бла кюрешгенлерибизге Мени бизнесим деген ара болушлукъ береди, сез ючюн быйылгъы жылны озгъан кезиуюнде аллай болушлукъну жюз отуз беш адам алгъанды. Алчы болушлукъдан бири чыгъарылгъан продукцияны сатыугъа бурулгъаныды, рекламалы ишле. Бу арада кеслери иш ачханлагъа консультацияла да бередиле, билимлерин есдюрюрге болушадыла, андан сора тийишли сертификатла къоллу боладыла. Бу ара ишчи кюнде ачыкъды. Аны телефон номери сеги- сегиз жюз-эки жюз жыйырма эки-эллю бир- ноль жетиди.

                                     Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетини илму библиотекасы жарыкъландырыу министерствону кепфункциялы жаш телю арасыны къошумчулугъу бла  къурап  Россейни къоруулау министерствосуну ара аскер тенгиз музейини экскурсоводуну Константин Коломиецни дистанциялы илму билим бериу лекциясы етгенди. Ол Петр биринчини ючжюз эллю жыллыгъына жораланнганды. Лекциягъа тыш къыраллы студентле, бийик билим школуну окъуучулары, педагогика колледжни бла искусстволу къырал институтну студлентлери да тынгылагъандыла. Алагъа бу музей бек эртте ачылгъанладан бири болгъанын билдиргендиле, аны коллекцияларында жети жюз мингден аслам зат сакъланнганын, кемелени бла авиацияны эки минг модельлери. Лекцияны ахырында стулдентле ол бек сейир болгъанын чертип ыразылыкъларын билдиргендиле.

                                  Разбивка

Маданият жашауубуздан. Мария бла Виктор Котляровланы басма юйлеринде кеп болмай Къабарты-Малкъар- табийгъатлы курорту, битеуроссей саулукъ сакълау жери, туристли Мекка деген аты бла экитомлукъ суратлау альбом чыкъгъанды. Ол бизни республиканы жюзжыллыгъына жораланады. Суратланы белгили дизейнер Жанна Шогенова жарашдыргъанды. Быллай альбом ары дери бир заманда да чыкъмагъанды деп ышандырадыла- эки жюз къыркъ бетде Нальчик курортну историясы кергюзтюледи, туризм къалай айныгъаны.Аны аллында башчы Казбек Коковну сезлери басмаланадыла- болмагъанча къайытарылмазлыкъ табийгъаты бла, саулукъгъа сейирлик жерлери бла, къонакъбайлыгъы бла шуехлукъ терю бла. Къысхасы- айтхандан эсе, керген игиди да, альбомну къолубузгъа алып, жашагъан жерибизни ариулугъуна тюшюнейик.

                        Разбивка

Хурметли жамауат, бюгюн он жети сагъат отуз беш минутда Билим жашау деген бериуюбюзде сез Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде бла аны колледжлеринде абитуриентлени документлерин алыу кампания башланнганыны юсюнден барады. Бусагъатда андан бир кесегин эшитдирирге сюебиз. Сезню педагогика колледжни директоруну орунбасары Къудайланы Мариямгъа беребиз.

                     БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз. Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin