Школыр къэзыуххэм папщIэ ди къэралым щызэхашэ хабзэ пшыхьхэм къахолыдыкI «Парус плъыжьхэр» гуфIэгъуэ пшыхьыр. Мы гъэм 18-нэу къызэрагъэпэща пшыхьыр жэщ кIуам Санкт-Петербург щагъэлъэпIащ. А нэгузегъэужь зэхыхьэм, дапщэщи хуэдэу, къызэщIрагъэубыдащ ныбжьыщIэхэм гукъинэж ящыхъун Iуэхугъуэ куэд. Нева псым трагъэхьа жьыкIэ зекIуэ кхъу-хьым къалэр зэрыщыту къызэхикIухьащ, гуфIэгъуэм хэтыным псори къыхуриджэу. ИтIанэ, сыхьэт 22-м щIидзэри, нэху щыху екIуэкIащ пшыхьым хуагъэхьэзыра концерт иныр.

Апхуэдэ нэгузыужьхэр къапоплъэ ди республикэм и курыт школхэр мы гъэм къэзыух ныбжьыщIэ мин 13-м щIигъум. . А хъуэпсапIэхэм хуэпабгъэу Iуэхур зэфIэзыгъэкIа ныбжьыщIэхэм къапщытэжакIэщ илъэси 9 е 11 зи кIыхьагъ школ гъуэгуанэр сыт хуэдэу къагъэсэбэпами. Мэрем пщыхьэщхьэм курыт школхэм щратыжащ зрагъэгъуэта щIэныгъэм и фIагъым щыхьэт техъуэ аттестатхэр, угъурлы яхуэхъуну ехъуэхъуурэ. КъыкIэлъыкIуэ пщыхьэщхьитI-щыр хухахащ курыт школыр къызэраухам и саулыкъукIэ къызэрагъэпэщ гуфIэгъуэ пшыхьхэм..

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм. Нобэ  къыщалъхуа махуэщ КъБР-м и  ц1ыхубэ артист, ди республикэм и гъуазджэм зи гуащ1э мымащ1эу  хэзылъхьэ Балъкъэр Юрэ. Мы зэманым Юрэ Урыс театрым и режиссер нэхъыщхьэщ ик1и  и унафэщ1щ. Зи ныбжьыр илъэ 75 ирикъу Балъкъэр Юрэ теухуауэ зи псалъэ дыщ1эдэ1ур КъБР-м щ1ыхь зи1э и артист ик1и музыкэмк1э театрым и уэрэджы1ак1уэ Къумыкъу Мухьэдинщ.

     ( Голос Кумыкова О Балкарове Ю )

Щоджэнц1ык1у Алий  и  ц1эр  зезыхьэ театрым дыгъуэпшыхь  ц1ыхур  щ1эзу  щ1эсу  щагъэлъэгъуащ Адыгей  республикэм къраша «Шумахуэ»  спектаклыр. Ар  къызытращ1ык1а пьесэр  зи  1эдакъэщ1эк1ыр «Адыгэ  макъ»  газетым и  редактор  нэхъыщхьэ Дербэ  Тимурщ. Спектаклыр  зыгъэувар ди  республикэм  щыщ  режиссер  Емк1уж  Анзорщ. Щыджэгуахэр  Цей  Ибрэхьим  и  ц1эр зэрихьэу   Адыгейм щы1э  театрым  и   артистхэрщ. Роль нэхъыщхьэр  абы щызыгъэзэщ1ар Хъуэдакъуэ  Азэмэтщ. «Шумахуэ»  спектаклым  къыщыгъэлъэгъуа  1уэхугъуэхэр къыщыхъуар  зэман жыжьэщ. Зытеухуар,  и  купщ1э  нэхъыщхьэр  адыгэл1ыр сыт  хуэдэ  щытык1э  гугъу  имыхуэми,  и    хабзэр, и пщ1эр,  и  нэмысыр  зэрихъумэжырщ, и  л1ыгъэр  зэрыф1эмык1уэдырщ.

КъБР-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек я1ущ1ащ Федеральнэ,щ1ыналъэ, муниципальнэ хъыбарегъэщ1э 1энат1эхэм я журналстхэм. Зэ1ущ1эм щытепслъыхьащ респ-кэм и экономикэм зиужьынымк1э мыхьэнэшхуэ зи1э 1уэхугъуэхэр-инвестицэм,туризмэм,мэкъумэш 1энат1эм,промышленнотым ятеухуа , апхуэдэуисоциальнэ унэт1ыныгъэм къызэщ1иубыдэ упщ1эхэм.Республи 1этащхьэм япэу журналистхэм ф1ыщ1э къахуищ1ащ я лэжьыгъэм гурэ псэк1э зэрабгъэдэтым къыхэк1ыу, псом хуэмыдэу коронавирус уз зэрыц1алэм республикэм зыщиубгъум ц1ыхухэри медицинэ лэжьак1уэхэри  дэ1ыгъыным я гуащ1э зэрыхалъхьам къыхэк1ыу.Журна- листхэм я япэ упщ1эр зытеухуауэ щытар Санкт-Петербург щек1уэк1а  15-нэ Дунейпсо экономикэ форумым кърик1уарщ. Адэк1э К1уэк1уэ Казбек къытеувы1ащ инвестицэ проектхэр къызэрыхахым,абы и лъэныкъуэк1э къэк1уэнум зызырапщытыну 1уэхугъуэхэр зыхуэдэм и гугъу ищ1ащ. Къищнэмыщ2ауэ, къыхигъэщащ  промышленность псынщ1эми респ-кэм зэрызыщиужьыр. Щ1ыналъэм и турист 1энат1эр гулъытэ нэхъыбэ зыхуащ1хэм ящыщу зэрыщытри зыщигъэгъупщакъым К1уэк1уэм. Туристхэм хуащ1э 1уэхутхьэбзэхэр  ф1агъ лъагэ и1эу щытын хуейщ, инфраструктурэм  1эмал имы1эу зегъэужьыпхъэщ- пищащ адэк1э и псалъэхэм.Зэрыжыт1ащи, журналистхэр зыщ1эупщ1ар куэд мэхъу ик1и дэтхэнэ упщ1эми жэуап пыухык1а игъуэтащ.

СПОРТ Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ. Зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ икIи ирагъэкIуэкIащ Олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и тренерхэмрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыщыIэ ЩIалэгъуалэ советымрэ. Псори зэхэту абы ирихьэлIащ цIыхуищэм щIигъу.

ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм я ныбжь елъытауэ гуэшауэ щыта гупхэм пашэныгъэхэр щаубыдащ Къуэдзокъуэ Дианэ, Наурыз Самирэ, Бахъуэ Роксанэ, Жылау Идар, МамыкIэ Саид, Къэшэж Ренат сымэ.

Зэхьэзэхуэм абсолютнэ текIуэныгъэр къыщихьащ очко бжыгъэ нэхъыбэ дыдэ хъыджэбз цIыкIухэми щIалэ цыкIухэми я деж щызыIэрызыгъэхьа Къуэдзокъуэ Дианэ. Абы иратащ КъБР-м Спортым и ветеранхэм ягъэува фэеплъ кубокыр.

ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ хэтынущ сентябрым Адлер щекIуэкIыну «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэм.

от admin