Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

 Сабийлени жай солуу кезиулери тири башланганды. Алгъада да билдире тургъаныбызча. Хайырлы солуу бла жети миннге жууукъ сабийни жалчытырыкъдыла. Алагъа деп отуз жети саулукъ сакълау солуу жер ачылгъанды, ол санда он ючюсю шахарладан тышында стационар лагерьледе бла жыйырма экиси школлада ачылгъан лагерьледе. Республиканы курортла бла туризм министерствосу сабийле тургъан солуу бла саулукъ сакълау организацияланы реестрлерин жарашдыргъанды. Анга эллюю киредиле. Сабийлени къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа уллу эс бурулады. Курорт жерледе халгъа къарагъан он беш полициячы ишлейдиле, къырал автоинспекция сабийлени жюрютген автотранспортну дайым тинтиуюн бардырады. Къыйын халлери болуп акъылбалыкъ болмагъанла инспекцияда эсепленнгенлеге деп быйылгъы жылда эки профильли смен ишлерикди, ала Кавказ санаторийде Лидер сменледиле, сабийлени саны жюзге жетеди. Сабий лагерьле битеу тийишли жорукълагъа келишгенлерин чертедиле. Иш бла жалчытыу органла акъылбалыкъ болмагъанланы тогъуз жюз бла жарымгъа жууугъунсолуу кезиуде иш бла жалчыталгъандыла.

                                                 Разбивка

Бу кюнледе Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни Эльбрусдагъы окъуу илму комплексинде етген халкъла аралы илму конференцияда сез прикладной математиканы информатиканы бла механиканы бюгюнлюк соруулары магъанагъа эс бурулгъанды. Ол бийик окъуу юйню тохсан жыллыгъына жораланнганды. Аны бизни университет бла округну федеральный университетини математикалы тинтиуле арасы къурагъандыла бардыргъандыла. Конференциягъа къыралны кеп регионларыны бийик окъуу юйлерини алимлери, ол санда Юзбекден, Луганск халкъ республикадан келечиле да къатышхандыла. Бу ишни баш магъанасы дегендиле селешгенле- илмуда бла техникада биздеги тинтиулени бирлешип бардырыуду.Къонакъла чертгенлерича. Бизни университет бла аланы къаты байламлыкълары барды, келишимле этилипдиле. Анга тийишлиликде бирлешдирилген ишлери баргъандыла, ал умутлада компьютьерли моделирование бла информациялы системала предметледен окъуу китапла чыгъарыуду. Конференцияда пленар жыйылыула бла секциялы ишле болгъандыла, аланы кезиулеринде математикалы бла компьютерли моделированияда кеп тюрлю магъаналы шартла ачыкъланнгандыла. Жаш алимлени школу ишлегенди. Аны чеклеринде ишлени жыйымдыгъын басмаларыкъдыла.

                              Разбивка

                             Разбивка

Юсюбюздеги жылны август айында республикабызда Биз бирча тюйюлбюз, алай биз ушашбыз деген аты бла саулукълары къыйнагъан сабийлеге леп регионлу проект жашауда барлыкъды. Ол жаш телю проектлени конкурсунда алыннган грантны чеклеринде етерикди. Проектни Нальчик шахарны администрациясыны специалисти Астемир Ивазов жарашдыргъанды. Аны чеклеринде инклюзив ишле бардырыргъа умутлудула. Ал сатырда шахматлы турнир боллукъду. Анга атлары айтылгъан гроссемейстерлени чакъырлыкъдыла. Нальчикни интернатларында интеллектуал оюнла экинчи урумду. Проектни ахыр уруму уа Чирик келлеге экскурсияды. Проект кенгди, ол,айтханыбызча, быйылны август айындан келир жыйырма ючюнчю жылны март айына дери созуллукъду.

Хурметли жамауат, бизни бюгюннгю къонагъыбыз гуманитар тинтиу институтну къарачай малкъар тилни белюмюню таматасы ,филология илмуланы доктору Мусукаланы Борисди. Ол бу кюнледе кесини алтмыш беш жыллыкъ юбилейин белгилейди. Биз аны алгъышлайбыз, бусагъатда уа сезню Борисни кесине беребиз.

                               БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin