Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэхэм щокIуэкI щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэта щIалэгъуалэм абы щыхьэт техъуэ тхылъхэр (дипломхэр) щратыж гуфIэгъуэ зэIущIэхэр. Москва Союзхэм я Унэм  щызэхэта апхуэдэ гуфIэгъуэ пшыхьым щагъэлъэпIащ Сеченовым и цIэр зезыхьэ Езанэ къэрал медицинэ университетыр ехъулIэныгъэ лъагэхэр яIэу къэзыухахэр.

Ди гуапэ зэрыхъущи, къэралым и щыхьэрым щIэныгъэ щызэзыгъэгъуэтахэм яхэтщ ди республикэм щыщ куэди. Абыхэм ящыщ зыщ зи цIэ къитIуа еджапIэ нэхъыщхьэм дохутыр IэщIагъэм щыхуеджа адыгэ пщащэ Къумахуэ Лианэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр «5» защIэкIэ къэзыуха Лианэ  диплом плъыжьым щIыгъуу къыхуагъэфэщащ «ЕхъулIэныгъэ лъагэ дыдэ зиIэ»  дыщэ медалри.

Гу лъывэдгъэтэну дыхуейт Лианэ Налшык къызэрыщалъхуар икIи республикэм и къалащхьэм и курыт еджапIэ №5-р фIы дыдэу къызэриухар.  Дохутыр IэщIагъэр къыхихынымкIэ Лианэ щапхъэ хуэхъуащ и анэ Къалэбатэ Альмирэ, Москва дэт клиникэ сымаджэщ №40-м  анестезиолог-реаниматологыу щылэжьар.

Еджэныр фIы дыдэу къезыхьэл1а адыгэ пщащэ цIыкIуми, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зрагъэгъуэтарэ мурадыфIхэр зиIэу лъэбакъуэщIэхэр нобэ зыч псоми дохъуэхъу я хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъуну, узыншагъэ, насып, дэрэжэгъуэ яIэу лъэ быдэкIэ гъащIэм хэувэну, къэралым, щалъхуа щIыналъэм яфI къызэрыкIын IуэхуфIхэмкIэ я цIэр жыжьэ Iуну.

Налшык къалэ и курорт щIыпIэм щыIэщ сабий санаторэ, турист базэ куэд. Абыхэм илъэс къэс къокIуэ Урысейм и щIыналъэ псоми къикI сабий минхэр. ЦIыкIухэм шынагъуэншэу загъэпсэхуныр къызэгъэпэщыныр абы ехьэлIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я къалэн нэхъыщхьэхэм язщ.

«Кавказ» сабий санаторэм щрагъэкIуэкIащ «Зыгъэпсэхугъуэ зэманыр шынагъуэншэу» акцэ. Iуэхур къызэрагъэпэщащ щIыналъэ МЧС-м и лэжьакIуэхэм, Къэрал автоинспекцэм и лIыкIуэхэмрэ республикэм и мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ IэнатIэмрэ я лэжьакIуэхэмрэ..

Хабзэ зэрыхъуауэ, псори нэхъ дэзыхьэхащ мафIэс-къегъэлакIуэ техникэр щагъэлъагъуэ утыкур. МафIэс-къегъэлакIуэ часть №1-м и унафэщI Ширин Станислав сабийхэр щыгъуазэ ищIащ автомобилым и тактико-техникэ щытыкIэм, тепсэлъыхьащ зэфIагъэкI Iуэхухэм. Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну зэпаплъыхьащ техникэр. абыхэм упщIэхэр я куэдт икIи дэтхэнэми хуэфащэ жэуап яIэрыхьащ. Апхуэдэуи ныбжьыщIэ цIыкIухэм Iэмал иратащ мафIэсгъэункIыфIхэм я фащэр зрагъэпщэну, абыхэм я автомашинэм и рулым дэтIысхьэну, уеблэмэ къэхъуа хуэдэ мафIэсыр ягъэункIыфIыну.

Сабийхэм дэрэжэгъуэшхуэ ягъуэтащ, нэхъыщхьэращи, щхьэпэ хъун куэдым щыгъуазэ ящIащ.

«2022 гъэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №1-м и хэщIапIэм.

Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и къудамэ псоми я мафIэсгъэункIыфIхэр. Ар ирагъэкIуэкI я лэжьыгъэм зэрыхуэхьэзырыр, я IэщIагъэм зэрыхуэIэижьыр къэпщытэн икIи IуэхущIапIэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфIыр къыхэхын мурадкIэ.

Еплъыныгъэ-зэпеуэм и япэ Iыхьэм щагъэлъэгъуащ строевой, тактикэ-хэха хьэзырыныгъэр, етIуанэ Iыхьэм упщIэхэм жэуап щратащ.

Зэхьэзэхуэм кърикIуахэр къызэщIакъуэжри, 2022 гъэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфIу къалъытащ мафIэс-къегъэлакIуэ часть №20-м (Бахъсэн район, Къубэ-Тэбэ къу.) и лэжьакIуэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд. ЕтIуанэ увыпIэр, нэгъаби хуэдэу, къихьащ ПСЧ-17-м (Каменномост къу., Дзэлыкъуэ район) Бей Азэмэт. Ещанэ хъуащ ГъуэплъащIэ Щамил (ПСЧ-6, Май къ.).

Тохъутэмыщ Мухьэмэд щIалэщ, и ныбжьыр илъэс 23-рэ хъууэ аращ, ауэ Iуэхум, и IэщIагъэм фIыуэ хещIыкI. Армэм ираджэху, абы тIэунейрэ ещанэ увыпIэр щиубыдауэ щытащ «МафIэсгъэункIыфI нэхъыфI», «Гъуэзымрэ Iугъуэмрэ щыхъумэнымкIэ лэжьакIуэ нэхъыфI» еплъыныгъэ зэпеуэхэм (2017, 2019 гъэхэм), апхуэдизри щытекIуащ «Къудамэм и командир нэхъыфI» (2018, 2019 гъэхэм) зэхьэзэхуэхэм.

Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсипщI зэрырикъур. Къафэр зи псэм хэлъ ныбжьыщIэхэр щагъафIэ концертыр гукъинэжу къызэрагъэпэщащ. Ар иригъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэ.

Гупым и концертым кърихьэлIахэр лъэпкъ къафэ лIэужьыгъуэхэмкIэ (адыгэ уэркъ къафэ, къафэ, удж хэш, удж пыху, зэныбжьэгъуищым я къафэ, авар пщащэм и къафэ, сэхэтIэ къафэ, мэлыхъуэ къафэ, убых лъапэрышэ, ислъэмей, удз гъэгъахэм я къафэ, нэгъуэщIхэри) хагъэгъуэзащ адыгэ къафэ гъуазджэм и дахагъэм, и мыхьэнэм. А псом дэщIыгъужт ныбжьыщIэхэм ди лъэпкъым и хабзэхэмрэ гъуазджэмрэ хуаIэ лъагъуныгъэр. Къафэм къыдэкIуэу, ахэр пшынэмрэ бэрэбанымкIи зэрымыхуэмыхур умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. Ар зи фIыщIэр сабийхэм псэемыблэ-жу ядэлажьэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, пшынауэ цIэрыIуэ Сэхъу Хьэсэнрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, бэрэбэнауэ Iэзэ Шэрэдж Алийрэщ. ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым хэтхэр я фащэкIи зыIыгъыкIэкIи къызыхуэтыншэу зэпэщу утыку зэритым укIэлъыплъыну гухэхъуэт. Концертыр ягъэдэхащ щапхъэу къалъытэ «Ассорти» (Прохладнэ къалэ), «Эльбрус», «Нал цIыкIу», «Каллисто» къэфакIуэ гупхэм.

от admin