Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

Кезиулю окъуу жыл бошалды. Жарыкъландырыу эм илму министерствосунда аны ал керюмдюлерин чыгъаргъандыла. Ол санда профориентациялы ишлени бла патриотлукъ сезимлени есдюрюуню. Чертилгенича. Бюгюнлюкде республиканы къыркъ процент школунда профильли классла ишлейдиле, энчи предметледен терен билим бериу ол санда. Жетмишден артыкъ школ колледжле , бийик окъуу юйле эм предприятияла бла къаты байламлыкъ жюрютедиле.Аны чеклеринде окъуу жылны ичинде беш жюзден кеп иш баргъанды. Алгъа жашаугъа билет деген проектни платформасында отуз эки школну юч бла жарым минг окъуучусу эсепленнгендиле. Колледжлени алгъанда аланы хар биринде выпускниклеге ишчи жерле табарча арала къуралгъандыла. Иш бла жалчытыу органла алада жыйырма алты вакансиялы ярмарка бардыргъандыла. Юнармиялы къымылдау тириле баргъаныны юсюнден айта тургъанбыз.Ол а сабийлени патриотлукъ сезимлерин есдюрюрге болушады. Быйылгъы жылда аланы тизмесине киргенлени саны алты минг эки жюзден атлагъанды. Айныу жолну кенгертирча Кюнлю шахар сабий творчестволу академияда Юнармияны юйю ачылгъанды.

                                Разбивка

 Къыралыбызда педагогика кадрланы хазырлау жангы бирлешдирилген амал ишлерикди. Бюгюнлюкде аланы эки жюз жыйырма тогъуз бийик окъуу юйде бла терт жюз къыркъ колледжде хазырлайдыла. Университетле билим бериу программаны кеслери жарашдырадыла, аны себепли устазлыкъ терлери хар кимни да бирчады дерге жарамайды. Жангы концепция халны иги жанына бурлукъду. Педагоглагъа бирлешдирилген кенг билим бериу жолла ачыллыкъдыла. Сез тохтаусуз билим бериу ишни юсюнден барады- педагогика классладан квалицикациялы билим есдюрюуге дери. Аны бла бирге планда энчи дисциплиналаны терен берликдиле- сез ючюн орус тил бла сезню культурасы, класс таматалыкъ, ата анала бла ишлеу, инклюзия эм башха. Педагогика кадрланы хазырлау эркин качестволу багъа боллукъду.Битеу бу ишлеге жарыкъландырыу бла илму министерствола жууаплы боллукъдула.

                                         Разбивка

Жангы закон бла дача амнистия биринчи сентябрьдан бирин6чи июльгъа кечюрюлгенди. Алай бла озгъан жылны ахырында къол салыннган закон биринчи июльда жашаугъа кийирилип эки минг отуз биринчи жылны биринчи мартына дери созулады. Ма ол кезиуню ичинде къайсы бирибиз да дачаларыбызны кадастр эсепге салыргъа, аны жашау журтча кергюзтюрге, бирлешдирилген реестрге къошаргъа боллукъбуз. Озгъан емюрню тохсан сегизинчи жылыны он тертюнчю майына дери ишленнген юйде адамла тохтаусуз жашай эселе, ол тургъан жер анга хакъсыз иеликге берилликди.

                            разбивка

Тийишли законнга кере энчи адам бир жылгъа бир миллион сомгъа дери  энчи инвестициялы счет ачаргъа эркинди.  Аны бла бирге хар адамны бир энчи инвестициялы счету болургъа боллукъду. Аны керекли лицензия болса, брокерни не да управляющий компанияны болушлукълары бла ачаргъа онг барды.Бусагъатда уа биз сезню ара банкны биздеги белюмюню управляющисини орунбасары Балаланы Расулгъа беребиз.

                          БТЗ

                          разбивка

Россейни битеу банклары ючюнчю июльдан ипотека кредитле бергенде толу кредитни багъасын эсге алыргъа керекдиле.Потребитель кредит бериу законну тийишли тюрлениую жашаугъа кийирилгенди. Ол эскертгенлерича. Озгъан жылны июнь айында Къырал Дума бла алыннган эди. Ызы бла къырал таматабыз аны къабыл кергенди. Алай бла жылны ичинде банкла бу законнга келишиу ишлени бардырып тургъандыла. Энди ипотека келишимле бла берилген кредитни толу ырысхысы рынокну орта керюмдюсюнден ючден кеп болмазгъа керекди. Кредит организацияла къырал программагъа кирмеген ипотека кредитлени бергенде ол чеклеге сыйыныргъа тийишлидиле. Энди ипотека кредитле берилгенде потребитель кредитлеча халлагъа къараллыкъды. Кредитни толу елчеми берилген ахчаны санына къарап къоймай, процент ставканы да эсге алады, келишимле бла башха къоранчланы.                              

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin