«Терек-Олимп» спорткомплексым и алэрыбгъухэм  зыкъыщагъэлъэгъуащ къэралым и щIыпIэ 23-м къикIа самбисти 120-м нэблагъэ. Абыхэм яхэтакъым спортым и мастерым и кандидатым и  зэфIэкIым нэхъ мащIэ зиIэ.

СССР-м спортымкIэ и мастер Пэнагуэ Къазбэч и фэеплъ зэхьэзэхуэм зэхуишэсат Урысей Федерацэм самбэмкIэ нэхъ щылъэрызеехьэхэр.  Хэлъагъи 8-м щызэпэщIэта дэтхэнэми, бжьыпэр иубыдмэ, Iэмал иIэт спортым и мастерым и мардэр игъэзэщIэну.

Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэри. Килограмм 88-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж пашэныгъэр къыщихьащ Пщынокъуэ Альберт. КIэух зэIущIэм ар щефIэкIащ Бабгуей Олег. Ахэр ягъасэ Махуэ Олегрэ Ким Русланрэ.

Килограмм 58-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Биналиев Вейсал. Ар егъасэ Марышев Эдуард.

КIэух зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар Щоджэн Ислъам. Килограмм 98-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж Ким Руслан и гъэсэным дыжьын медалыр къыщихьащ.

Джылахъстэнейм къыщыхэжаныкIа ди щIалэхэм иджыри зэхьэзэхуэ инхэр мы гъэм къапоплъэ.

                Редактор; М.Т.Мизова

от admin