Июлым и 8-р, унагъуэм,лъагъуныгъэм,пэжыгъэм и махуэщ. Мы махуэр Урысейм щагъэлъап1э 2008 гъэм щегъэжьуэ. Унагъуэр- ар мамырыгъэщ,  унэщ,жьэгущ, лъагъуныгъэр щызек1уэщ.Гугъущ  зы унагъуэм узэдисыну зэгуры1уэ, зэхэщ1ык1, гулъытэ, гущ1эгъу, гуапагъэ, лъагъуныгъэ имылъмэ. Унагъуэр –ар езыр къэрал ц1ык1ум хуэдэщ, езым и хабзэ, и  бзыпхъэ, и щэху и1эжу. Ди КъБ-м апхуэдэ унагъуэ нэсыпыф1э куэд щопсэу, къэтхьынщ щапхъэу Щэрданхэ я бынунагъуэшхуэр. Адэк1э къыхыдошэ унагъуэ насыпыф1эм и гуащэ Фат1имэт..

      ( Голос  Ф. Шардановой)

      Редактор: М.Т.Мизова

от admin