Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

Бийик окъуу юйледе бла орта профессионал билим бериу учреждениялада тири халда прием кампания барады. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде быйылгъы жылда болмагъанча кеп бюджет жерле ачылгъандыла- эки минг беш жюз жыйырма беш. Андан сегиз жюз жетмиши орта профессионал билим бериуде, тогъуз жюз тохсан бири уа бакалавриат, специалитет, магистратурада терт жюз эллю жер.Алай бла озгъан окъуу жылны керюмдюсю бла тенглешдиргенде бюджет жерле алты жюзге кебейгендиле. Прием кампания башланырны аллында сез ючюн жюз он беш жер къошулгъанын айтадыла. Ала уа илму техника айныу жанына бурулупдула- инженер=-техникалы бла прикладной математика бла информатика, физика эм башха. Аслам выпускникле документлерин жыйырма бешинчи июньдан келтирип башлагъандыла. Онлайн халда аланы бергенлени саны жети жюзден атлагъанды. Быйылгъы жылда аслам халда абитуриентле багъыу иш. педиатрия, стоматология, экономика, юриспруденция, архитектура, дизайн, декоратив къол усталыкъ искусство,къурулуш иш, журналистиканы сайлайдыла. Информациялы технологиялагъа эс бек уллуду. Жалгъан интеллект бла цифралы технологияла институт ачылгъаны уа анга уллу себеплик этеди.

                             Разбивка

  Къыралыбызны жер жерлеринде Мирзеу деген аты бла федеральный къырал информациялы система ишлеп башлагъанды. Аны чеклерине  жарашдырыу, сакълау, производстволу битеу иели формалы мюлклени юслеринден билдириуле киредиле.Биринчи июльдан ол тестли халда ишлеп башлагъанды, биринчи сентябрьден а системагъа билдириуле эм регистрация мирзеу бла кюрешгенлени барысына да борчлу боллукъду. Кесин да Россейни эл мюлк министерствосу ачханды.Система мирзеуню тышына чыгъарыу документлерин жарашдырады,аны хайыры бла бизнес да таза эм ачыкъ ишлерге боллукъду, къыралыбызда аны качествосуну эм къаллай бир болгъаныны елчеми да кергюзтюллюдю.Бизни республикада бу жаны бла ишлени бардыргъан эм консультацияла берген эл мюлк кооперацияда бла фермерчиликге болушлукъ регионлу фонду этерикди.

                              Разбивка

Алгъада да билдире тургъаныбызча, он ючюнчю-жыйырма  жетинчи августда Бештау шахарда Машук эки минг жыйырма эки деген терели Битеуросей жаш телю форуму етерикди. Анга очно бла онлайн формалы эки минге жууукъ адам къатышырыкъды. Биринчи сменни аты Бизни башламчылыкъларыбыз деп алайды-ол он ючюнчю-жыйырманчы августда барлыкъды. Ал сатырда туризмни саллыкъдыла, миллетле аралы коммуникацияланы, волонтерлукъ ишде жарыкъландырыу технологияланы. Экинчи смен Бизни муратларыбыз -жыйырманчы-жыйырма жетинчи авнуст- жарыкъландырыу ишде практиклени ачыкълау. Ючюнчю смен онлайн формада цифралы кенгликлени сюзерикди. Битеу сменлени чеклеринде бирлешдирилген продуктну чыгъарлыкъдыла. Бизни республикадан анга къатышыргъа алтмышха жууукъ заявка баргъанды.

                                 Разбивка

Бюгюн бизни къыралда бек ариу байрамладан бирин белгилейбиз. Россейни Президенти Владимир Путинни бегими бла сегизинчи июль юйюрню, сюймекликни бла кертичиликни кюню тохташдырылгъанды. Аны баш магъанасы юйюр магъананы бийик терге къайтарыуду, сабийлени тюз жол бла барыуларына къошумчулукъ,аланы ниет байлыкъларына ол санда.Хурметли жамауат, биз барыгъызны да быллай ариу жай байрамы бла алгъышлайбыз. Юйюр байлыгъы къурумасын, къууанч ауазла бир заманда да тохтамасынла. Жарсыуларыбыз кери кетип, насыплы жашауда тири атлай барайыкъ. Бусагъатда уа биз сезню кепсабийли юйюрлерибизден бири, огъурлу жашау эте келген хасаньячы Мурзаланы Фатиматды да сезню анга беребиз.

                                   Б ТЗ

                         разбивка

Россельхозюанкны ипотека программасы кенгергенин билдиредиле. Энди банкны клиентлери энди ишленнген фатарланы къырал болушлукъ бла алты процентлик ставка ипотека бла алыргъа боллукъдула. Базалы ипотеканы ставкасы да бир процентге аз болуп орта эсеп бла он сау къыркъ тогъуз онлукъ процентди. Банк кесини ипотека кредит продуктларын кез кере женгиллетеди, ол санда къырал программала бла, эл ипотека юч процентди.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.