Налшык  гъэш   къыщыщ1агъэк1   комбинатым къыхигъахъуэнущ   шэ  щы1ах  1энат1э. Абы  къаритынущ  1эмал  шэ щ1эмыхуу   жэщ -махуэм къыщ1агъэк1 тонн 350-р  тонн  900-м  нагъэсыну. 1998 гъэм  яухуар ,  Къэбэрдей – Балъкъэрым  и  предприятие   пэрытхэм  ящыщщ.  Абы  и1эщ  1эмэпсымэ  нэхъыф1хэр  щыгъэува   цехыу 10. Лэжьыгъэк1и  къызэрегъэпэщ  ц1ыху  800.   Къыжы1эн  хуейщ   комбинатыр    и  продукцэу 8-мк1э  къэралым  къыщац1ыхур. Я ф1эщыгъэц1эк1э   зэщхьэщ1ык1ыу  гъэш  л1эужьыгъуэу  200 мэхъури,  ди  республикэм  имызакъуэу  ди гъунэгъу  щ1ыналъэхэм  щыпсэум  деж  щ1эупщ1эшхуэ  ща1эщ   абы.  Шэ, кхъуей, шатэ,  тхъуц1ынэ,  йогурт,  кхъуейлъалъэ, шху Налшык  гъэш   къыщыщ1агъэк1   комбинатым  и ц1эр  зытетым  ущрохьэл1эр  Кавказ  Ищхъэрэ Федеральнэ  щ1ыналъэм  къыщымынэу,  нэгъуэщ1  щ1ып1эхэми.  Продукцэм    ф1агъ , щ1эупщ1э     и1энк1э   щхьэпэщ   гъэш   къа1эрыхьэр  зыхуэдэм,  аращи  хэплъэпауэ  къыхах  шэ   къахуэзышэу  зыдэлажьэнухэр.  1энат1эм  и   1эщ1агъэл1хэм  жа1эр  1эщыр   зэра1ыгъ-зэрагъашхэм  я нэ1э  трагъэту, ар  узыншэм,  шэ щ1эмыхур  зыхуэдэр  къапщытэу .   Налшык  гъэш   къыщыщ1агъэк1   комбинатым    гъэш  щы1ах  1энат1э  къызэ1уихмэ ,  абы  и  продукцэм къыхэхъуэнущ,  ц1ыху  нэхъыбэми  ягъуэтынущ  лэжьап1э.

от admin