Къэбэрдей – Балъкъэрым  къыщагъэк1 жыгыщ1эхэр  щыхасэну   Мэзкуу  къалэ ,  Мэзкуу  щ1ыналъэм  .Краснодар,  Армениям.  Туя,псей,  клен жыгхэр,  удз   щхуант1эхэр  а  щ1ып1эхэм   ирагъашэн  ипэк1э  уз  яхэтмэ,  нэгъуэщ1   мардэхэм  хуэк1уэ  теухуауэ   къапщытащ Россельхознадзорым     Кавказ  Ищхъэрэмк1э  и Щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   и  лэжьак1уэхэм. 1уэхугъуэм  къытхутопсэлъыхьыж  къэзыпщытэ  1энат1эм    и  зы  къудамэм и унафэщ1ым  и  къуэдзэ  Тэрчокъуэ  Анзор.

от admin