Урысейм  зыгъэпсэхуак1уэ  ц1ыхур  здэк1уэмрэ, унэт1ыныгъэу  къыхахымрэ  къигъэна1уащ   Туризмэмк1э  агентствэм и унафэщ1 Догузова Зарина.  Апхуэдэу  я  к1элъыплъыныгъэхэм къызэригъэлъагъуамк1э, зыплъыхьак1уэ   йожьэхэр  автомобильк1э. Мэз,  бгылъэ  щ1ып1эхэм  зыщагъэпсэху, мыдэк1э  щ1ып1эхэм   нэхъ  хьэлэмэту  щы1э  музей, тхыдэ  мыхьэнэ  зи1э, щэнхабзэ  1уэхущ1ап1эхэм  я нэгу  зыщрагъэужь.   Май,  июнь  мазэхэм   къэралым  и  щ1ыналъэхэм  зыщагъэпсэхуащ   ц1ыху  мелуан   12   щ1игъум . Нэхъыбэу  здэк1уэхэр Краснодар щ1ып1эм, Мэзкуу, Мэзкуу областыр, Санкт-Петербург, Кърымыращ.  2022  гъэм  къэралым  и Ипщэ  лъэныкъуэмк1э   маф1эгуу  к1уэм   ц1ыхуу   ящтэм   хагъэхъуащ  мелуани  4-рэ  щипл1ым  нэсу. Аэропортхэр,  гъущ1гъуэгу – автовокзалхэр к1эщ1у   зэпыщ1эным   егупсысахэщ, зэтраухуащ.  Ц1ыхур зыщыпсэун  хьэщ1эщхэр  ухуэным  теухуауэ  къэрал  дэ1эпыкъуныгъэмк1э программэр  ирагъэжьащи, технология  лъагэхэр  къагъэсэбэпыурэ  псынщ1агъуэк1э 1уэхущ1ап1эхэр   къыдращ1ейр. Мы  гъэм   щ1ыналъэу  20-м  къыщызэ1уахынущ  ц1ыху  мин 2-рэ  500  зыщ1эхуэну  хьэщ1эщхэр.  Ростуризмым   зэрыхуигъэфащэмк1э, ц1ыху  мелуан  31-м нэхъ мы  нэхъ мащ1эм зыщагъэпсэхунущ Урысейм  мы  гъэмахуэм. Ар  гъэк1уам   процент 20 – к1э  щхьэдохыр. 

от admin