Хъыбар  нэпц1хэр  зэхэзыгъэк1  Телеграмм  каналым  етх  RTVI («Ар-ти-ви-ай» ) телеканалым зэригъэхъыбарыр   Урысейм  «Феназепам »  хущхъуэгъуэр  щахуримыкъуу.  И  пэжып1эращи,   хущхъуэ  л1эужьыгъуэр  таблеткэуи , мастэ  зэрызыхебгъалъхьэ  иньекцэуи  щыбгъуэтынущ  интернет — напэк1уэц1хэм.  Росздравнадзорым  апхуэдэу  къыхегъэщ  мы  гъэм и  июнь – июль   мазэхэм  къыщ1агъэк1а   хущхъуэхэр  мин  435-м  нэблагъэу  аптекэхэм  иджыблагъэ   къызэрыщ1алъхьэнур. 1уэхущ1ап1эм  зэрыщыжа1эмк1э, «Феназепамыр »  к1уэдакъым,  илъэс  блэк1ам  рецептк1э   ятам  хуок1уэр  мыгъэрейм  и  бжыгъэри .  2021  гъэм ц1ыхум   ящэхуат  1 427 047 ( Зы  мелуанрэ  мин  щитхурэ   хуэдиз)  «Феназепам » хущхъуэу  дызыхэт  илъэсым  аптекэхэм   ящар   мин  755-м  щхьэдохыр.

от admin